Denne liste indeholder alle EU direktiver vedrørende ligestilling, både dem der er implementeret og dem, der ikke er implementeret i dansk lovgivning. Linket efter hvert direktiv henviser til den dansksprogede udgave af direktivet i EURO-Lex.  
 
1975
Ligelønsdirektivet. Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gennemførelse af princippet om ligeløn til mænd og kvinder. Rådets direktiv af 10. februar 1975
 
1976
Ligebehandlingsdirektivet. Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår. Rådets direktiv af 9. februar 1976
 
1978
Rammedirektivet om ligebehandling med hensyn til social sikring. Rådets direktiv om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring. Rådets direktiv af 19. december 1978
 
1986
Pensionsdirektivet. Direktivet om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger. Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger. Rådets direktiv af 24. juli 1986
 
Rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel. Rådets direktiv af 11. december 1986
 
1992
Graviditetsdirektivet. Tiende særdirektiv inden for rammedirektivet om arbejdsmiljø om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer. Rådets direktiv af 19. oktober 1992
 
1993
Direktivet for organisering af arbejdstiden. Rådets direktiv af 23. november 1993
 
1996
Forældreorlovsdirektivet. Rammeaftale vedr. forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS. Rådets direktiv af 3. juni 1996
 
1997
Bevisbyrdedirektivet. Direktivet om omvendt bevisbyrde. Rådets direktiv om bevisbyrde i forbindelse med forskelsbehandling på grund af køn. Direktiv af 15. december 1997
 
Direktivet om deltid. Rammeaftale om vedr. deltidsarbejde, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS. Rådets direktiv af 15. december 1997
 
2000
Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse. Direktiv af 29. juni 2000
 
Rådets direktiv om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, som indeholder en definition af direkte og indirekte forskelsbehandling. Direktiv af 27. november 2000
 
2002
Direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår. Ændring af direktiv 76/207/EØF. Direktiv af d. 23. september 2002 
 
Direktiv om ændring af rammedirektivet for ligebehandling. Direktivet om ændring af Rådets direktiv af 9.2.1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår af. Direktiv af 23. september 2002
 
2004
Direktiv om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. Direktiv af 13. december 2004
 
2006
Direktiv om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. Dette direktiv er en sammenskrivning af direktivet om ligebehandling fra 1976 (76/207/EØF), direktivet om ligebehandling for de sociale sikringsordninger fra 1986 (86/278/EØF), direktivet om ligeløn fra 1975 (75/117/EØF) og direktivet om bevisbyrde fra 1997 (97/80/EF). Direktivet er et forsøg på at skabe klarhed ved at samle bestemmelserne i én tekst, samtidig med at det opdateres som følge af EF-Domstolens retspraksis (2006/54/EF). Direktiv af 5. juli 2006
 
Forordning om oprettelse af et europæisk ligestillingsinstitut, placeret i Vilnius i Litauen og med start senest d. 19. januar 2008. Direktiv af december 2006
 
2010
Rådets direktiv om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EFdirektiv 96/34/EF. Direktiv af 8. marts 2010
 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF. Direktiv af 7. juli 2010 
 
2011
Direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel, samt beskyttelse af ofrene herfor og om erstatning til ofrene. Direktiv af 5. april 2011
  
Opdateret juli, 2011