Charter for flere kvinder i ledelse blev lanceret i marts 2008 af den daværende Ligestillingsminister Karen Jespersen for at styrke indsatsen for at få flere kvindelige ledere både i den private og den offentlige sektor. Fem private virksomheder og fem offentlige institutioner lagde grundstenene til Charteret ved at opstille syv klare punkter, der skulle sikre, at bestræbelserne med at få flere kvindelige ledere ville få en effekt. Målet var at sikre, at arbejdet blev professionelt og målrettet. 

De syv områder, der skal arbejdes med er:

  • Strategi og plan
  • Mål og måltal
  • Personalepolitik
  • Ansættelse og rekruttering
  • Headhunting
  • Karriereudvikling
  • Måling, erfaring og resultater

 

Deltagere har selv sat egne realistiske mål

Særligt bestræbelserne med at arbejde konkret med at opstille mål og måltal var nyt i arbejdet, og som blev fremhævet for at sikre, at der ikke blot var tale om overordnede hensigtserklæringer fra deltagernes side, men at man virkelig forpligtede sig til at arbejde strategisk og professionelt for at nå målene.
Alle deltagere skal udarbejde egne baselinerapporter inden for nogle måneder efter at have underskrevet Charteret. Disse rapporter offentliggøres løbende på ministeriets website, og man kan her gå ind og se, hvilke mål hver enkelt deltager har forpligtet sig til. På den måde sikrer man, at deltagerne selv sætter egne realistiske mål og således tilpasser sig branche og eget udgangspunkt. I baseline rapporterne offentliggør deltagerne samtidig deres overordnede strategi og konkrete indsatsområder med indikatorer.

Pointen må vel være, at man offentliggør resultaterne?

Charteret må siges at være en succes set i lyset af, at 110 deltagere – både private virksomheder, offentlige institutioner og større organisationer – har underskrevet det. Heraf har 60 deltagere indtil videre udarbejdet baseline rapporter, der er lagt frem på ministeriets website.

Eksempelvis kan man læse, at DR, der i 2005 havde 28 % kvindelige ledere, har sat som mål, at de i 2010 skulle have 40 % kvindelige ledere, og i 2015 50 % kvinder på ledelsesposter.
LEGO har som mål at øge andelen af kvindelige ledere i de to øverste ledelseslag: fra 21,5 % i 2006 til 35 % i 2010. De konkluderer dog selv, at pga. overtagelse af tre nye produktionssteder, er forudsætningerne ændret markant, og at de derfor nok må revurdere deres mål.

Pointen er, at der kan være mange grunde til, at målene ikke nås, men det må vel være en forudsætning, at man rent faktisk går ind og analyserer og offentliggør resultaterne. Og det er desværre ikke tilfældet i denne første evaluering.

En stille rapport

Evalueringen er foretaget af PriceWaterhouseCoopers (PwC). Den blev færdig og afleveret fra PwC i juli 2010, men først offentliggjort af Ligestillingsministeren i december 2010.

Man har valgt at evaluere otte offentlige institutioner og seksten private virksomheder, der har været med fra starten, og man har således haft mulighed for at se og aflæse effekter af bestræbelserne.
I indledningen fremhæves, at særlig punkt 2 af Charterets syv punkter anses for vigtig i forhold til evalueringen:
“At udvikle og opstille mål og/eller måltal for andelen af kvinder på udvalgte ledelsesniveauer indenfor et fastsat tidsrum eller for andelen af kvinder i talentpools eller pipeline er vigtige for evalueringen”, står der. Og de fortsætter: “Forekomsten af konkrete og tidsbestemte måltal anses for en forudsætning for at kunne sikre fremdrift i arbejdet med Charter for flere kvinder i ledelse, både internt i organisationen og for en ekstern evaluering.”

Når man ser på bilagene til evalueringen, er det tydeligt, at alle er blevet spurgt direkte, om måltallene er opfyldt, eller om der foreligger gode grunde til, at målene ikke er opfyldt. Spørgsmålet er obligatorisk at besvare.

Men i evalueringen fremgår ingen steder, hvorvidt måltallene er opfyldt og/eller, hvorvidt der foreligger gode grunde til det. Det vækker undren, at lige præcis en så konkret resultatmåling udelades fuldstændig. 

Derimod har man oprettet to kategorier: Kategori A har en høj grad af målopfyldelse eller udviser aktiviteter og initiativer, der på sigt vil føre til en høj målopfyldelsesgrad. Kategori B har ikke nået sine måltal og har ikke angivet gode grunde herfor, eller man har ikke gjort tilstrækkeligt rede for, hvilke initiativer man vil tage for at fremme arbejdet med Charter for flere kvinder i ledelse.
21 af de i alt 24 evaluerede deltagere vurderes til at ligge i kategori A. De resterende tre private virksomheder har ikke afleveret tilstrækkelig information til at de kunne indgå i evalueringen.

Desuden har man udarbejdet en smiley-ordning på tre niveauer, der tildeles deltagerne efter ambitionsniveau, der vurderes ud fra opstilling af måltal og igangsatte initiativer. Her får tre offentlige institutioner og fire private virksomheder de store smileys for en god præstation, hvorimod fem offentlige institutioner og ni private virksomheder kun opnår den mellemste smiley, som er en godkendt præstation. Også her er de resterende tre private virksomheder ikke omfattet pga. mangelfuld information.

Rapport savner konkrete aktiviteter for at få flere kvinder i ledelse

Evalueringsrapporten konkluderer, at der er meget stor spredning blandt deltagerne. Nogle har rapporteret uddybende med flere cases, men alle ses at have opstillet rimelig klare måltal. Derimod går det knapt så godt med de konkrete aktiviteter og handlingsplaner.
Rapporten konkluderer:
“Ofte savnes en klarhed omkring de konkrete planer, som skal sikre at hensigterne rent faktisk bliver til virkelighed. Mange af organisationerne beskriver intentioner og hensigtserklæringer, som f.eks. “ledere skal tilgodese både kvinder og mænd i ansættelsesprocessen.” Det er dog ikke tydeliggjort:

  1. Hvad der helt konkret skal gøres
  2. Hvem der skal gøre det, og hvad deadline er
  3. Hvordan det vurderes/måles, at de fastsatte mål opnås”

Der efterlyses herefter systematik og objektivitet omkring redegørelsen for handlingsplanerne, og de skriver direkte, at de anmoder deltagerne om at kvalitetssikre deres handlingsplaner, således at de bliver mere konkrete og målbare for at kunne opnå en reel kvalitetsudvikling af deres ligestillingsaktiviteter.

Herefter beskrives udvalgte aktiviteter fra deltagernes indberetninger, der kan danne praksis inden for de forskellige punkter. Der fremhæves særligt udarbejdelse af en ligestillingsanalyse, evaluering af rekrutteringspraksis, direktionens dedikation, nedsættelse af en særlig taskforce med deltagelse fra direktion samt klart mandat herfra, strategisk forankring og systematisk opfølgning og endelig, at man ikke udelukkende ser på området som et særligt kvindeområde, men derimod som en samfundsudfordring.

Facebook-profil: “Hvor mange kvindelige ledere har Charteret givet, Lykke Friis?” 

I rapporten er der således gode eksempler til efterfølgelse. Der er udarbejdet måltal for de fleste, men vi ved stadig ikke, hvor meget initiativet i realiteten rykker ved andelen af kvindelige ledere.
Som det tydeligt fremgår af evalueringen, så er handlingsplanerne ikke tilstrækkeligt professionelle mange steder, og der mangler åbenbart stadig tilstrækkelig fokus og dedikation.
Så hvis du har lyst til at støtte kravet om klar besked, kan du på facebook tilmelde dig gruppen “Hvor mange kvindelige ledere har Charteret givet, Lykke Friis?”