KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed. Vi er samlingsstedet for den moderne ligestillingsdiskussion.
 
Vi når vores mål ved at:
 
  • indsamle og skabe viden
  • aktivere viden og finde nye veje til reel ligestilling 
  • indgå i dialog og partnerskaber 

I KVINFO indsamler og skaber vi viden

Målsætning:

  • KVINFO er det naturlige første valg, når viden om køn, ligestilling og mangfoldighed efterspørges. Omverdenen kender - og anvender vores videnstilbud. Vi når ud til nye målgrupper aldersmæssigt, kønsmæssigt, geografisk og socioøkonomisk.
  • Vi skaber overblik og klarhed over forskningsresultater, analyser samt dokumentation. Vi leverer ny viden om køn, ligestilling og mangfoldighed nationalt og internationalt.

Sådan gør vi:

Vi indsamler og rådgiver om den nyeste nationale og internationale forskning, dokumentation og information om køn. Ligesom vi formidler den kvinde- og kønshistoriske kulturarv i Danmark. Det gør vi gennem systematisk research og styrkede samarbejder med forsknings-, lærings- og kulturmiljøer. Vi arbejder med et bredt vidensbegreb, der rummer både forskning, analyse og dokumentation samt kunst, kultur og tendenser. 
 
Vi skaber viden. Vi kortlægger områder med manglende ligestilling, dokumenterer problemfelter, og vi peger på nye resultater og progressive skridt frem mod øget ligestilling og mangfoldighed nationalt og internationalt. Vi skaber klarhed og syntese i forskningsresultater, analyser og dokumentation. 
 
Vi arbejder gennem et brugerperspektiv. Vi møder brugerne der, hvor de er, med nærværende, relevant og levende betjening. Vi arbejder systematisk med at nå vores målgrupper ved at være i front med målrettet formidling. 
 
Vi inviterer ind, men vi rykker også ud. Vores viden er tilgængelig for undervisning, læring, udvikling og forskning i køn, ligestilling og mangfoldighed. Vi bruger den hastige teknologiske udvikling som motor til formidling af ligestillingsdagsordenen og gør viden tilgængelig både fysisk og digitalt.
 

I KVINFO aktiverer vi viden og finder nye veje til reel ligestilling

 

Målsætning:

 
  • KVINFO fremmer en fordomsfri og vidensbaseret demokratisk dialog og debat om køn, ligestilling og mangfoldighed.
  • Vi omsætter viden til ligestillingsredskaber, udvikler nye læringsrum og understøtter kapacitetsudvikling indenfor køn og ligestilling nationalt og internationalt.

Sådan gør vi:

Viden i sig selv skaber ikke en ligestillet verden. Derfor aktiverer vi viden. Det gør vi på tre niveauer: i den nationale debat, til beslutningstagere og på institutionelt niveau.
 
Vi sætter ny viden om køn og ligestilling i spil nationalt og internationalt. Det gør vi på webbaserede platforme, sociale medier og i offentlige debatter. 
 
Vi understøtter, at køn, ligestilling og mangfoldighed bliver integreret som en aktiv del af viden, udvikling og læring på institutionelt niveau både nationalt og internationalt. Det gør vi bl.a. ved at udvikle nye læringsrum for børn, unge og studerende, og ved at stille viden og værktøjer til rådighed for undervisere. 
 
Vi finder nye veje til reel ligestilling nationalt og internationalt. Vi formidler faktabaseret viden til beslutningstagere. Vi fremlægger handlemuligheder, der omsætter lovgivning til praksis. 
 
Vi udvikler metoder og iværksætter aktiviteter for at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi understøtter kapacitetsopbygning, træning og vidensdeling i offentlige og private institutioner og virksomheder. Vi bringer ekspertviden og erfaringer i spil mellem Danmark og vores internationale samarbejdslande og understøtter samarbejde og udvikling på tværs. 
 

I KVINFO indgår vi i dialog og partnerskaber

Målsætning:

 
  • KVINFO indgår i tætte samarbejder og partnerskaber for at skabe fremskridt for ligestilling nationalt og internationalt.
  • Vi sikrer en levende erfaringsudveksling mellem Danmark og verden og bringer international viden i spil i en dansk kontekst.

Sådan gør vi

KVINFOs indsats bygger på dialog, samarbejde og partnerskab. Vi lytter til alle - med respekt for den enkelte. Vi indgår i tætte samarbejder med relevante partnere for at øge effekten af vores arbejde og bidrage til et mere frit, ligestillet og mangfoldigt samfund. 
 
I vores internationale arbejde understøtter vi demokratiske reformkræfter, der retter sig mod køn i Mellemøsten og Nordafrika og arbejder for at sikre formel og reel ligestilling. Vi skaber dialog og netværk – både på tværs af de arabiske lande - og mellem Danmark og regionen. Sammen med vores samarbejdspartnere udøver vi fortalervirksomhed og oplyser om kvinders og mænds sociale, økonomiske, politiske og juridiske rettigheder. Vi trækker erfaringer fra vores internationale arbejde hjem i den danske integrationsindsats og ligestillingsarbejde. 
 
Vi skaber og deler viden med centrale ligestillingsaktører i Norden og Europa samt med multilaterale organisationer som FN. Vi formidler viden om internationale tendenser i ligestillingsarbejdet, forskning og resultater.  
 
Vi har et bredt samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner, erhvervs- og kulturliv, civilsamfunds- og interesseorganisationer, netværk og enkeltpersoner.