Fredag 23. marts er der forespørgselsdebat i Folketinget om Ligestillingsministeriets perspektiv- og handlingsplan for 2018. Find her KVINFOs kommentarer.
Til Folketingets Ligestillingsudvalg
 
København den 21. marts 2018
 
Ligestillingsministerens redegørelse om perspektiv- og handlingsplan 2018
 
Forud for forhandlingen i Folketinget om ligestillingsministerens redegørelse om perspektiv- og handlingsplan sender jeg KVINFOs kommentarer til udvalgte dele af planen.
 
Nydansk kvindekamp
Nydanske kvinder og pigers kamp for ligestilling er en kamp, som har vores fulde opbakning. Som ministeren betoner, er det helt afgørende for succesen, at ikke alene kvinder og piger er med, men at hele familien og særligt etniske minoritetsmænd og -drenge medtænkes i forandringsprocesserne. Der er som basis for det videre arbejde behov for at styrke vidensniveauet i debatten, og i de konkrete integrationsindsatser herunder systematisk at sammendrage og anvende allerede indsamlet viden og best practices på området. Der er desuden brug for en vidensbaseret og målrettet beskæftigelses- og uddannelsesindsats med fokus på en styrket inddragelse af nydanske kvinder og mænd.
 
Verdensmål 5
KVINFO byder ministerens fokus på Danmarks opfyldelse af Verdensmål 5 om ligestilling nationalt og globalt meget velkomment. Vi tilslutter os ministerens tilkendegivelse af, at de globale udfordringer ikke må blive en sovepude for en ambitiøs national indsats. Når ministeren skriver, at Danmark er et af de mest ligestillede lande i verden, så er det sandt på nogle parametre, men samtidig sakker Danmark bagud på flere andre, og det er derfor helt afgørende, at ministeren sætter initiativer i gang for at fremme udviklingen. Se The Global Gender Gap Report 2017 og EIGEs Gender Equality Index.
 
Ligestilling og ledelse
Den største barriere for øget ligestilling er netop illusionen om, at vi allerede har opnået ligestilling mellem kønnene i Danmark. Handlingsplanen bærer ved til denne forestilling, f.eks. når ministeren undlader at nævne den helt centrale konklusion i en netop gennemført evaluering af lov om måltal for kvinder i ledelse om, at loven har en meget begrænset effekt, og at hvis vi fortsætter vi på denne måde, vil det tage årtier, før vi når ligestilling på ledelsesgangene. Se også KVINFOs anbefalinger til Erhvervsministeren.
 
Seksuel chikane
#MeToo-bevægelsen har afdækket et stort behov for at bekæmpe den sexistiske kultur, som rigtig mange kvinder og nogle mænd oplever. Det er derfor også rigtig positivt, at ministeren vil gøre op med tabuerne om seksuel chikane på arbejdspladsen, selvom det kun er ét af de steder, hvor de seksuelle krænkelser finder sted. #Metoo-bevægelsen har tydeligt vist os, at sexismen når langt bredere ud og begrænser særligt kvinder i hele deres liv. Der er momentum til at forandre denne kultur i fællesskab på tværs af køn og politisk overbevisning – og det momentum håber vi, at ministeren vil udnytte til fulde. Se også KVINFOs anbefalinger til Ligestillingsministeren og Beskæftigelsesministeren om seksuel chikane.
 
Vold og voldtægt
KVINFO ser med bekymring på ministerens kønsneutrale tilgang til vold i nære relationer, som også bliver kritiseret af GREVIO (en ekspertgruppe under Europarådet med fokus på vold i hjemmet, se rapporten her). Der er nemlig markante kønsforskelle, når vi ser på statistik og viden. Volden har netop forskelligt udtryk, omfang og konsekvenser afhængigt af hvilket køn, der er hhv. offer/krænker, men det bliver ikke afspejlet i ministerens handlingsplan. Ministeren henviser bl.a. til den nyligt offentliggjorte rapport om gensidig vold, som har affødt alvorlig kritik fra bl.a. voldsobservatoriet på grund af dens manglende kønsperspektiv. Se KVINFOs kommentarer til denne rapport her.
 
Seksuel vold og voldtægt bliver ikke adresseret i handlingsplanen, selvom #MeToo bevægelsen har aktualiseret problemet og bekræftet den viden, vi har på området omkring høje mørketal og problemer omkring retspraksis. Kun 11 procent af de seksuelle overgreb bliver anmeldt til politiet og kun fire sager ud af ti kommer for en dommer. Det er på tide igen at se nærmere på både lovgivning, politiets håndtering og bevisvurdering i voldtægtssager.
 
Demokrati og ytringsfrihed
KVINFO ser positivt på, at ministeren vil sætte fokus på viden om kvinders repræsentation i kommunalpolitik. Danmark er det nordiske land, der har den dårligste repræsentation af kvinder i kommunalpolitik med 33 % kvindelige kommunalpolitikere ved valgte i 2017. Det er derfor afgørende, at vi inden næste valg ikke blot samler viden, men også sætter fokus på at finde konkrete og implementerbare løsninger og redskaber til at forbedre lokaldemokratiet. Udover repræsentation har Danmark flere udfordringer ift. demokrati og ytringsfrihed. Flere undersøgelser viser, at særligt kvinder oplever digital chikane og vold, fx er næsten hver femte danske kvinde udsat, og nylig research fra KVINFO og Amnesty viser, at kvindelige kommunal- og folketingspolitikere oplever digital vold i en sådan grad, at det indvirker på dem psykisk og påvirker deres deltagelse i debatter, særligt debatter inden for emnerne ligestilling og flygtninge/migration. Læs mere her.
 
Barsel
Ministerens argumentation for øget barsel til fædres betydning for ligestilling er solid, f.eks. at fædres manglende barsel giver et mindre fleksibelt arbejdsmarked, bidrager til lønforskelle og kan betyde at den enkelte ikke udnytter sit potentiale. Det er derfor vigtigt, at der igangsættes en 3bred palet af initiativer og redskaber, som for alvor kan sætte skub i udviklingen. Dette er et område, som med fordel kunne styrkes i ministrenes handlingsplan. Mere viden om fædres barsel her.
 
Ligeløn
Ministerens stillingtagen og indsats i spørgsmålet om ligeløn mellem mænd og kvinder savnes i redegørelsen. Bruttolønsforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark er ifølge Eurostats opgørelse på 15 %, 16 lande i EU har en mindre lønforskel end Danmark og 11 lande har en større. Vi er ifølge EU-lovgivning forpligtede til at gennemføre princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde og arbejde af samme værdi.
 
Det er mit håb, at mine kommentarer er anvendelige for fredagens debat i Folketinget. Jeg står til rådighed for uddybning af ovenstående.
 
Med venlig hilsen
KVINFO
Henriette Laursen
Direktør