Debatten om voldtægt og seksuelle overgreb dukker op med jævne mellemrum. KVINFO har samlet et kort overblik over tilgængelig viden om voldtægt og kilder på området. 

 

Hovedtal for voldtægt

De sidste 25 år har i gennemsnit ca. 500 kvinder årligt anmeldt til politiet, at de er blevet udsat for voldtægt eller forsøg herpå. Politiet modtog i 2015 628 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg. I 2014 lå tallet på 462, og anmeldelsestallene varierer således lidt år for år.

Anmeldelsestallet er en måde at måle omfanget af voldtægter på, men da mange voldtægter ikke anmeldes, og der derfor er et stort mørketal, så er denne kilde ikke retvisende for antallet af faktiske voldtægter i Danmark.

Kilde:
Det Kriminalpræventive Råd

 

Hovedtal for tvangssamleje

Tal fra offerundersøgelser viser, at ca. 4.200 kvinder udsættes for tvangssamleje eller forsøg på det om året. Tallet er forbundet med en vis usikkerhed. Ca. halvdelen (47 %) af de kvinder, der angiver, at de har været udsat for tvangssamleje eller forsøg på det, er der tale om fuldbyrdet tvangssamleje. I offerundersøgelserne spørger man et repræsentativt udsnit af danskerne mellem 16 og 74 år om de har været udsat for kriminalitet. Her bruger man ordet 'tvangssamleje' og spørger på denne måde: "Kan du fortælle mig, om du inden for de seneste fem år har været udsat for, at en mand ved brug af vold eller trusler om vold har forsøgt at tvinge dig til eller rent faktisk har tvunget dig til samleje?". Mænd er ikke blevet spurgt om tvangssamleje.

Det er den første undersøgelse nogensinde af vold mod kvinder i alle 28 EU-lande fra 2014 viste, at 12 % af alle danske kvinder mellem 18 og 77 er blevet udsat for fysisk eller seksuel vold fra deres partner på et eller andet tidspunkt – mod gennemsnitligt 8 % i EU generelt.

Rapporten har været meget omdiskuteret i Danmark. Læs om debatten i KVINFOs webmagasin.

Kilder:
Det Kriminalpræventive Råd
Offerundersøgelse 2015
Offerundersøgelse 2014
Offerundersøgelse 2013
Violence against women: an EU-wide survey. Main results report. FRA. European Union Agency for Fundamental Rights. 

 

Lovgivning og retspraksis

Lovgivningen vedrørende voldtægt og seksuelle overgreb kan man finde i Straffelovens kap. 24: Seksualforbrydelser (§§ 216-236).

§ 216. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der 1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller 2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Stk. 2. For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år. Stk. 3. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særligt farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder. Stk. 4. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at forurettede er offer for menneskehandel.

Lovgivningen blev senest ændret i 2013, efter massiv kritik fra bl.a. Amnesty International. Indtil 2013 var det stadig muligt at straffenedsætte hvis voldtægten foregik indenfor ægteskabet. Og det blev ikke straffet som voldtægt hvis en gerningsmand voldtog et offer, der ikke kunne gøre modstand, fordi hun for eksempel var fuld, havde et handicap eller sov.

Amnesty International har siden 2008 sat fokus på voldtægt i Danmark og udgivet rapporten ’Case Closed – Rape and Human Rights in the Nordic Countries’. Rapporten viser, at de fleste voldtægtssager aldrig kommer for retten - de bliver lukket af anklager og politi, inden en dommer får set på dem. Når en voldtægt bliver meldt til politiet i Danmark, kommer kun fire sager ud af ti således for en dommer. Amnesty har desuden kritiseret politiet og anklagemyndigheden for ikke at rejse tiltale mod gerningsmanden, hvis kvinden er blevet voldtaget af enten en tidligere partner eller af en mand, som de har talt med, danset med eller drukket en øl med.

I Danmark lancerede Justitsminister Søren Pind i 2016 en voldtægtspakke med fokus på ofre, politiets håndtering af voldtægtssager, og en skærpelse af gennemsnitsstraffen for voldtægt fra 2,5 til 3,5 års fængsel.

Ved godt 70 % af anmeldelserne for voldtægt mv. sigter politiet en gerningsmand. Ca. 50 personer bliver årligt fundet skyldige i voldtægt (gennemsnit for 2005 - 2014). I 2014 var tallet 36.

Kilder:
Politiets henlæggelse af straffesager
Justitsministeriet
Amnesty International, Case Closed. Rape and Human Rights in the Nordic Countries summary report 
Amnesty om Voldtægt

 

Debatten

Debatten omkring politiets tilgang til ofre for voldtægt kom på dagordenen igen i 2017, da Anne-Ditte Nordmaj skrev kronikken ”Voldtægten var frygtelig. Anmeldelsen var værre”, med en skarp kritik af politiets opførsel i forbindelse med anmeldelsen af en voldtægt. 

I januar 2016 startede Information desuden projektet Vidnesbyrd, der skulle give plads til voldtægtsofres personlige fortællinger og samtidig opfordre andre, kvinder som mænd, til at bryde tabuet. Projektet fik tildelt både Publicistklubbens Fortællerpris og Danners Ærespris i 2016.

Herudover kan man fremhæve MetroXpress’ kampagne #1udaf60 fra 2015, som satte fokus på at der – hver gang 60 personer bliver seksuelt krænket – kun er 1 person, der dømmes.

 

Falske anmeldelser

Det Kriminalpræventive Råd har undersøgt falske anmeldelser og undersøgelsen viser, at falsk anmeldelse udgør 7,3 %. I en tredjedel af sagerne dømmes anmelderen for falsk anmeldelse af voldtægt, en tredjedel sluttes med hjemmel i retsplejeloven, og i den sidste tredjedel af sagerne sigter politiet ikke kvinden af psykiske/sociale årsager, eller fordi hun er under den kriminelle lavalder.

Det kan ikke afvises, at der findes mørketal på området, men i lyset af analysens resultater er der dog ikke nogen grund til at tro, at dette tal skulle være stort. Omvendt viser analysen, at kvinder derimod – i enkelte tilfælde – uretmæssigt sigtes for falsk anmeldelse af voldtægt.

Flere end 40 procent af danskerne overvurderer, hvor mange falske anmeldelser af voldtægt, der i virkeligheden er. Det viser en undersøgelse, som Yougov har foretaget for MetroXpress. 8 % tror eksempelvis, at 33 % af anmeldelserne er falske, mens hver tiende dansker tror, at 20 % lyver.

Kilder:
Det Kriminalpræventive Råd. Voldtægt der anmeldes, del 2, Falske anmeldelser af voldtægt, 2009
MetroXpress: Vi overvurderer antallet af falske voldtægtsanmeldelser. Af Agnete Finnemann Scheel. 27/08-15