Kvinfos skoletjeneste er et fagligt tilbud til en bred gruppe af elever og deres lærere. I vores tilbud har vi valgt at fokusere på børn og unge i målgrupperne udskoling og ungdomsuddannelser.

For gruppen udskoling gælder det elever fra 7.-9. klasse i folkeskoler, privatskoler og friskoler, mens ungdomsuddannelser dækker over 10. klasser, gymnasier, handelsgymnasier, tekniske skoler og erhvervsskoler. Vores tilbud kan oplagt anvendes i sammenhæng med fagene historie, samfundsfag eller dansk, men vil også med fordel kunne bruges i seksual- og sundhedsvejledning og familiekundskab, og i tværfaglige temauger og -forløb.

Vi lægger os op ad de Forenklede Fælles Mål, hvor vi for samfundsfag fokuserer på sociale og kulturelle forhold, hvor eleven skal kunne tage stilling og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Tilbuddene rummer oplagte muligheder ift. at sammensætte tværfaglige forløb, der kan bruges som f.eks. de obligatoriske forløb mellem historie og dansk i gymnasiet. I samfundsfag vil der være rige muligheder for at bruge emnerne til at understøtte målet om at fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen.

I forhold til historie fokuserer vi på, at eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
For dansk har vi fokus på, at eleven kan tilegne sig et varieret og sikkert ord- og begrebsforråd ift. refleksioner over kultur, identitet og sprog.
Derudover følger vi generelt udviklingen på gymnasierne og ungdomsuddannelserne, især inden for undervisning og mål på de tre specifikke fag, men også generelt. 

Vi har for øje, at undervisningen og øvelserne er tilpasset uddannelsesniveauet og hvis der er behov for et supplement af andre faglige vinkler, er der også mulighed for tilpasninger i vores oplæg og øvelser.