1. Da Lønkommissionen barslede med deres rapport, var budskabet, at der ikke er nogen ligelønsproblemer på det danske arbejdsmarked. Er I enig eller uenig? Eller skal diskussionen om ligeløn tilbage i overenskomstforhandlingerne og/eller ind i lovgivningen?
Ligelønsproblemerne i Danmark har en række strukturelle årsager. Blandt andet, at mange kvinder arbejder på deltid og derfor naturligvis ikke tjener det samme som mænd. Dansk Folkeparti ser ingen grund til lovindgreb, men vil overlade dette til arbejdsmarkedets parter. Dansk Folkeparti mener, at Danmark har reel ligestilling mellem kønnene. Der er dog fortsat nogle markante udfordringer i forhold til ligeløn, karrieremuligheder for kvinder, mænds barselsorlov og en grundlæggende holdningsændring til lige deling af hjemmets opgaver. Derudover skal der også fokus på ligestilling for og blandt udlændinge i Danmark og desuden arbejde for undertrykte kvinders vilkår på internationalt plan, især i de islamiske lande. Danmark er nået meget langt på ligestillingsområdet, men Dansk Folkeparti vil fortsætte arbejdet med at øge og sikre ligestilling, ikke mindst for at skabe mere ligeløn for kvinder og mænd. Samtidig bør virksomheder, organisationer og offentlige arbejdspladser arbejde på at skabe fleksible karriererammer, så det bliver muligt i højere grad at kombinere arbejds-, familie- og fritidsliv. Det er både en politisk opgave og en opgave for virksomhederne og de faglige foreninger at sikre en god udvikling på dette område.

2. Hvordan vil I sikre jer, at nye politiske initiativer bliver ligestillingsvurderet, så man i beslutningsprocessen får synliggjort eventuelle kønsmæssige skævheder?

Ligestillingsproblematikken bør naturligvis indgå på alle områder, hvor den er relevant.
3. Hvordan forholder partiet sig til øremærket barsel til mænd?
Dansk Folkeparti er modstander af at tvinge mænd på barsel. Ofte er det stadig manden, der oppebærer den største indtægt, som det er sværest at undvære, og set i dette lys vil øremærket barsel til mænd også være en stor samfundsmæssig omkostning. Dansk Folkeparti er tilfreds med den nugældende barselslovgivning, der giver stor fleksibilitet til børnefamilierne om selv at beslutte, hvilken forælder der skal på barsel hvornår. Dansk Folkeparti hylder frivillighedens princip og vil ikke på nogen måde fratage kvinden en del af barselsorloven ved lovgivningsmæssigt at overføre et antal uger til manden. Det er op til den enkelte familie selv at tilrettelægge og afgøre, uden indblanding fra staten, hvem der skal holde barselsorloven.
4. Hvordan skal Danmark placere sig i forhold til den internationale ligestillingsdagsorden?
Danmark har en stor international opgave på ligestillingsområdet, idet kvinder i mange kulturer er undertrykte. Her skal Danmark indgå i en sammenhæng, hvor vi oplyser om og arbejder for ligestilling.