Paa denne for os saa betydningsfulde Dag, da danske Kvinders politiske Valgret er en fuldbyrdet Kendsgerning, har vi som Talsmænd for Tusinder af Kvinder ønsket at udtale for Danmarks Regering og Rigsdag vor Glæde over den fulde politiske Borgerret, som den nye Grundlov giver Kvinderne.

Vi værdsætter i fuldeste Maal denne Valgret, som aabner os Mulighed for Indflydelse paa Landets Love, der gælder for Kvinder, saavel som for Mænd.

Det har været os en stor Tilfredsstillelse at se alle Partier staa enige i denne Sag, og det er vor Forventning, at det Lovgivningsarbejde, som Mænd og Kvinder nu sammen skal tage op, vil blive øvet med fuld Hensyntagen, saavel til kvindelige som til mandlige Synsmaader og Interesser.

Vi er os bevidst, at der følger Ansvar og Pligter med de nye Rettigheder, og vi udtaler som vort Haab og vort alvorlige Ønske, at Kvindernes Deltagelse i det politiske Liv maa blive til Lykke for Land og Folk.

Se hele den originale tekst og meget mere om den store dag i tidsskriftet Kvinden og samfundet fra 30. juni 1915 (pdf).

Underskrivere

Henni Forchhammer*, Danske Kvinders Nationalraad

Anna Nielsen*, Frederiksberg Kommunelærereforenings Lærerindeafdeling

Dorthea Lind, Missionen blandt kvindelige Arbejdere

Estrid Hein*, Dansk Kvindesamfunds Københavns Kreds

Johanne Nielsen*, Jordemoderforeningen i København

Maria Nielsen*, Pigeskolens Organisation

Meta Hansen*, Købehavns Kvindevalgretsforening

Charlotte Norrie*, Danske Kvinders Forsvarsforening

K.S.A. Præstgaard*, Københavns kv. Gymnastikforening

Astrid Stampe Feddersen*, Dansk Kvindesamfund

Johanne Ottosen*, Sundhedsforeningen

Mathilde Jensen*, Københavns Kommunelærerindeforening

Elna Munch*, Landsforbundet for Kvinders Valgret

Sophie von der Osten*. Det nationale hvide Baand og Søsterforeningen indenfor N.I.O.G.T.

Anna Scheel-Nielsen, Danske Syge-Gymnaster af 1913

Eline Hansen, Danske Kvindeforeningers Valgretsforbund

Johanne Petersen Norup*, Ungdomsforeningen ”Pax”

Ida Falbe-Hansen, Den danske Pigeskole

Kristiane Lauritsen*, Den københavnske Afdeling af Det hvide Baand

Astrid Blume, Det hvide Baand. (W.W.C.T.U.)

Diakonisse, Søster Victoria Jensen*, Diakonissestiftelsen

Anna Thomsen, Dansk Massage- og Sygegymnastikforening

Ellen Branth, Martsforbundet af 1908

Petra Laugesen, Pæd. Foren. For Husholdning og Skolekøkkenlærerinder

Margrethe Lorentzen, Svensk Sygegymnastikforening af 1903

Isabelle Brockenhuus Löwenhielm*, Diakonissehuset Sct. Lukasstiftelsen

Thora Aurelia Davidsen, Kvindernes Handels- og Kontoristforening

Johanne Münter*, Kvindestemmeretsklubben

Lene Silfverberg, Københavnske Kvinders Kaffevogn

Augusta Lützhøft-Petersen, Almindelig Dansk Jordemoderforening

Helene Ehrenreich, Kirkelig Ungdomforenings kvindelige Afdeling

Henny Tscherning (f. Schultz)*, Dansk Sygeplejeraad

Ingrid Ulbricht*, Kredsforbundet af K.F.U.K.

Thorborg Engberg, Telefonistindeforeningen

Kate Petersen, Kristne Kvinders Vælgerforening

Inger Rubin, Kvindelig Idrætsforening

 

De med * mærkede var med i Deputationen. Desuden var Dansk Kvindesamfunds stifter Mathilde Bajer og Dansk Kvindesamfunds Æresformand Jutta Bojsen-Møller Medlemmer af Deputationen.