Denne liste indeholder alle EU direktiver vedrørende ligestilling, både dem der er implementeret og dem, der ikke er implementeret i dansk lovgivning. 

EU har en hjemmeside om ligestilling. Al EU lovgivning findes på Eur-Lex.Europa.eu.

1975

Ligelønsdirektivet. Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gennemførelse af princippet om ligeløn til mænd og kvinder. Rådets direktiv af 10. februar 1975

1976

Ligebehandlingsdirektivet. Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår. Rådets direktiv af 9. februar 1976

1978

Rammedirektivet om ligebehandling med hensyn til social sikring. Rådets direktiv om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring. Rådets direktiv af 19. december 1978

1986

Pensionsdirektivet. Direktivet om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger. Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger. Rådets direktiv af 24. juli 1986

Rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel. Rådets direktiv af 11. december 1986

1992

Graviditetsdirektivet. Tiende særdirektiv inden for rammedirektivet om arbejdsmiljø om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer. Rådets direktiv af 19. oktober 1992

1993

Direktivet for organisering af arbejdstiden. Rådets direktiv af 23. november 1993

1996

Forældreorlovsdirektivet. Rammeaftale vedr. forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS. Rådets direktiv af 3. juni 1996

1997

Bevisbyrdedirektivet. Direktivet om omvendt bevisbyrde. Rådets direktiv om bevisbyrde i forbindelse med forskelsbehandling på grund af køn. Direktiv af 15. december 1997

Direktivet om deltid. Rammeaftale om vedr. deltidsarbejde, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS. Rådets direktiv af 15. december 1997

2000

Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse. Direktiv af 29. juni 2000

Rådets direktiv om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, som indeholder en definition af direkte og indirekte forskelsbehandling. Direktiv af 27. november 2000

2002

Direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår. Ændring af direktiv 76/207/EØF. Direktiv af d. 23. september 2002

Direktiv om ændring af rammedirektivet for ligebehandling. Direktivet om ændring af Rådets direktiv af 9.2.1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår af. Direktiv af 23. september 2002

2004

Direktiv om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. Direktiv af 13. december 2004

2006

Direktiv om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. Dette direktiv er en sammenskrivning af direktivet om ligebehandling fra 1976 (76/207/EØF), direktivet om ligebehandling for de sociale sikringsordninger fra 1986 (86/278/EØF), direktivet om ligeløn fra 1975 (75/117/EØF) og direktivet om bevisbyrde fra 1997 (97/80/EF). Direktivet er et forsøg på at skabe klarhed ved at samle bestemmelserne i én tekst, samtidig med at det opdateres som følge af EF-Domstolens retspraksis (2006/54/EF). Direktiv af 5. juli 2006

Forordning om oprettelse af et europæisk ligestillingsinstitut, placeret i Vilnius i Litauen og med start senest d. 19. januar 2008. Direktiv af december 2006

2010

Rådets direktiv om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EFdirektiv 96/34/EF. Direktiv af 8. marts 2010

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF. Direktiv af 7. juli 2010

2011

Direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel, samt beskyttelse af ofrene herfor og om erstatning til ofrene. Direktiv af 5. april 2011

 Opdateret juli, 2011