Velfærd er et af de store temaer op til Folketingsvalget den 13.
november. I dag ligger Danmark i Europas top, når det gælder at
kombinere vækst og velfærd.
Og hemmeligheden er ligestilling mellem kønnene, viser forskningen. Ligestilling har vist sig at være en vinderstrategi.

Samtidig
får udviklingen inden for andre politikområder – som fx skattepolitik,
et af valgkampens andre store emner – konsekvenser for ligestillingen
mellem mænd og kvinder.

FORUM sætter under valgkampen fokus på 10 aktuelle ligestillingsemner. Vi opdaterer løbende med fakta og viden om:

– Kvinder i politik
Ligeløn 
 Barsel til fædre
Kvindefag og mandefag
Kvinder i ledelse
Voldtægt og vold mod kvinder
Kvinder og pension
Prostitution og trafficking
Familieliv og arbejdsliv
Kønskvotering

Kvinder i politik

Er
en kvindelig statsminister i sig selv garant for et mere ligestillet
samfund? Nej, det kan man ikke uden videre gå ud fra. Der er historisk
mange eksempler på det modsatte. I Spanien er det feministen Sapatero,
der som mandlig statsminister har stået for den mest progressive
ligestillingspolitik i nyere europæisk tid. Så statsministerens køn er
hverken en garanti eller en forhindring for en stærk
ligestillingspolitik.

Samtidig skal man ikke undervurdere den
ligestillingspolitiske symbolværdi af kvindelige regeringsledere og
ministre. Kvinder i den politiske ledelse fungerer som rollemodeller
for kvinder i resten af samfundet. Eliteundersøgelsen fra 2001 viste
klart, at kvinder har et stort forspring, når det gælder repræsentation
i politisk ledelse, i forhold til stort set alle andre områder af det
danske samfund. 

Partiernes kandidatlister ved Folketingsvalget
07 afslører, at knap 33% af de opstillede folketingskandidater er
kvinder. Det er en stigning på ca. 1% i forhold til valget i 2005. Til
eksempel er der i Frankrig et grundlovssikret krav om, at halvdelen af
partiernes kandidater ved valgene skal være kvinder for at sikre at
begge køn har bedre mulighed for at deltage på lige fod i det politiske
liv.

Med 60 % kvindelige ministre har Finland verdensrekord
efter valget i landet tidligere i år. I Danmark toppede andelen af
kvinder på ministerposter i 2000 med 42,9 %. Efter seneste valg i 2005
var tallet 31,6 % og har under den nuværende regering svinget mellem
26,3-36,8 %.

Ligeløn

Kvinder i Danmark skal i gennemsnit arbejde
over to måneder ekstra for at nå op på samme indtjening, som mænd har
på et år. Og løngabet er ikke blevet mindre de senere år. Mellem 2000
og 2005 er det steget fra 15 % til 18 %. Dermed er Danmark bagud med
ligestillingen ifht. resten af Europa, hvor den generelle lønforskel er
15 %, viser EU’s statistik.

Nu indleder EU-kommissionen en sag
mod den danske regering om traktatbrud. Den kritiserer på linje med
danske eksperter, at den danske ligelønslov ikke er præventiv. En
arbejdsgiver kan ved en ligelønssag højst blive tvunget til at udbetale
den retmæssige løn, som medarbejderen alligevel skulle have haft. Så
længe loven ikke giver mulighed for en straf i form af en godtgørelse,
fungerer loven ikke efter EU’s ligestillingsregler, mener kommissionen.

Danmark bør have en uafhængig institution, som holder øje
med ligelønnen, mener kommissionen. Det er tredje gang, Danmark
risikerer en EU-sag pga. problemer med ligelønslovgivningen. I 1985
tabte Danmark en sag ved EF-domstolen om ligeløn.

Også FN har
slået fast, at uligeløn er et af de ligestillingsproblemer, Danmark
skal arbejde for at løse. Da Danmark i 2006 blev eksamineret i FNs
kvindekonvention, CEDAW, anbefalede FNs ekspertkomite at indføre
kønsneutrale jobvurderingssystemer for at mindske kønsbestemte
lønforskelle. Den anbefaling er endnu ikke blevet efterfulgt.

Fordelingen
af barselsorlov til kvinder og mænd er også afgørende for, at vi
fortsat har løn efter køn. Kvinders lange barsel og mænds tilsvarende
korte cementerer ulige løn.

Barsel til fædre

De nordiske lande bør profilere
sig internationalt på forældreorlov til mænd. Øremærket barsel er den
mest effektive måde at få mænd til at tage orlov med deres børn, og det
øger både ligestillingen og konkurrencekraften. Det fastslog Finlands
ligestillingsminister på et Nordisk Ministerrådsmøde i oktober 2007.

Danske
mænd tager i gennemsnit 6% af familiens samlede barselsorlov, mens de
islandske mænd er mere aktive på babyfronten med hele 33%. I Sverige
tager fædrene 20% af den samlede barselsorlov, viser Nordisk Statistisk
Årbog 2007. At danske mænd tager forholdsvis lidt barsel kan skyldes,
at vi ikke har så meget øremærket barsel til mænd som fx Island og
Sverige. På Island er 3 måneder af barselsorloven reserveret til mænd –
og 90% af fædrene tager den fulde periode.

Med en af Europas
højeste fødselsrater, 1,8 barn pr. kvinde, og et arbejdsmarked hvor
mænd og kvinder er lige aktive, er diskussionen om barsel til mænd et
centralt politisk punkt for videreudvikling af ligestilling og
velfærdsstaten. For når begge forældre tager barsel, får begge parter
en plads i det lille barns første leveår.

Samtidig sidestiller
det i højere grad mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, når mænd får de
samme juridiske rettigheder som kvinder til at tage orlov. Eftersom
forskning viser, at omsorgen for børn er afgørende for forskellene i
mænds og kvinders muligheder for job og karrierer, vil en mere ligelig
fordeling af barslen betyde mere ligestilling både på arbejdet og i
hjemmet. Dermed sikrer man, at alle talenter kommer i brug, både i
omsorgsarbejdet og på arbejdsmarkedet.

Kvindefag og mandefag

I år har SOSU-assistenten
afløst kassedamen som stjerne i valgkampen. Politikerne står i kø med
tilbud om omsorgstillæg, ekstraordinære puljer og lønkommissioner. De
lavtlønnede kvinder er blevet et valghit, fordi de er hverdagens helte.
Og fordi deres løn- og arbejdsvilkår er en af de helt store knaster i
ligestillingen.

Bagsiden af den verdensberømte kvindevenlige
nordiske velfærdsmodel er en verdensrekord i kønsarbejdsdeling. Lande
som Japan og Italien har fx mindre kønsopdelte arbejdsmarkeder.
Konsekvenserne er uligeløn, nedslidning af kvinder i den offentlige
sektor og overrepræsentation af mænd i alle former for ledelse. Over 60
pct. af erhvervsaktive danskere er beskæftiget inden for brancher, hvor
der er mindre end 25 pct. af det ene køn.

Opgøret med det
kønsopdelte arbejdsmarked har i årevis været et fast punkt på den
ligestillingspolitiske dagsorden – uden at det har rykket. Faktisk har
det overhovedet ikke ændret sig gennem de sidste 10 år, konkluderede
Socialforskningsinstituttet i en rapport sidste år. Den viste, at
kvinders øgede uddannelse ikke afspejler sig i tilsvarende placering på
arbejdsmarkedet. Samtidig kan det kønsopdelte arbejdsmarked heller ikke
forklares alene ud fra mænds og kvinders uddannelsesvalg inden for
forskellige fagområder.

Forskerne fastslår, at gammeldags
kulturelle forventninger til de to køns roller i familierne og på
arbejdspladserne, er afgørende for fastlåsningen af det kønsopdelte
arbejdsmarked. De peger på, at en nedbrydning af de strukturer og
kulturelle forventninger, der forhindrer fleksibel og fuld udnyttelse
af både mænds og kvinders ressourcer, bliver de kommende års store
udfordring.

Kvinder og ledelse

Med kun 23 % kvindelige ledere
skraber Danmark bunden i Europa, og kun Malta og Cypern har færre
kvinder på lederposter end Danmark. Andelen af kvinder i topledelse
indskrænker sig endda til 4 % (tal fra 2005). Samtidig viste en analyse
fra Ledernes Hovedorganisation i 2007, at der først vil være lige så
mange kvindelige som mandlige ledere i 2065, hvis udviklingen
fortsætter i det nuværende tempo.

– Og det vil den gøre, så
længe man tror, at adgang til lederposter kun handler om
kvalifikationer, og ikke ser den manglende ligestilling som et politisk
problem, påpegede kønsforsker Anette Borchorst i Erhvervsbladet 2007.
Den lave repræsentation af kvinder i topledelse var da også et af
CEDAW-komiteens kritikpunkter i 2006, da Danmarks ligestillingspolitik
var til eksamen i FN.

En undersøgelse af 61 organisationer i 12
europæiske lande viser, at kvinder kommer til tops i virksomheder, hvor
der allerede er kvinder i ledelsen. Og for at få flere kvinder ind i
ledelsen og generelt i virksomhederne skal der være mindst 30 % kvinder
i seniorfunktionerne.

Men underrepræsentationen af kvinder
gælder også for danske bestyrelser. For jo større en virksomhed er, jo
færre kvinder sidder i bestyrelsen. 62 % af de store virksomheders
bestyrelser har fx ingen kvindelige medlemmer. I moderselskaber, hvor
de vigtigste strategiske beslutninger tages, er kvinders andel af
bestyrelsesposterne faldet fra knap 25 % i 1997 til under 22 % i 2005.
Norge, som ikke er med i EU, er det eneste europæiske land, som har
lovgivet om kønskvotering i bestyrelser, hvor der kræves 40 % kvinder.

Voldtægt og vold mod kvinder

Mænds vold mod kvinder
er et omfattende problem i Danmark: En befolkningsundersøgelse
rapporterer, at omkring 64.000 kvinder årligt udsættes for fysisk vold
eller trusler om vold. 41.000 af disse kvinder bliver udsat for
volden af deres nuværende eller tidligere mandlige partner.

I
Spanien anser man denne type forbrydelse som særlig grov, og derfor
fordobler man straffen, når ”mænd slår deres koner” i forhold til, hvis
det havde været en tilfældig på gaden. Man har også etableret en række
særdomstole til at tage sig af denne type sager i det spanske
retssystem. Det forholder sig helt modsat i Danmark, hvor vold mod en
ægtefælle eller partner ikke straffes lige så hårdt, som hvis offeret
er en fremmed. Og sagerne havner ofte i kategorien ”husspektakler” hos
politiet.

Regeringen fik i 2005 udarbejdet en omfattende
handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn. Den
omhandler en række forbyggende tiltag som kurser og holdningskampagner
for en bred vifte af fagfolk på sundhedsområdet, skoleområdet og inden
for retsvæsenet. Regeringen har i denne handlingsplan specielt rettet
fokus mod etniske minoritetskvinder, børn og mænd.

Tiltalefrekvensen
i voldtægtssager er meget lav i Danmark. Derfor råber eksperter vagt i
gevær og peger på, at Danmark ikke lever op til forpligtelserne i FN om
at bekæmpe diskrimination mod kvinder. I sommeren 2007 gjorde Amnesty
International i et åbent brev til Justitsministeren opmærksom på, at
Danmark har et menneskeretligt problem, fordi voldtægt i realiteten er
straffri.

I to ud af tre tilfælde bliver voldtægten begået af
en bekendt, en partner eller en tidligere partner, men det er også de
sværeste sager at få for retten, og langt de fleste kommer ikke længere
end til anklagemyndighedens bord. Hvert år anmelder ca. 500 kvinder
voldtægt i Danmark, men under 100 sager ender med en fældende dom i
retten. Mørketallet for voldtægter bliver vurderet til at ligge mellem
1.000 – 10.000. Det er derfor en forsvindende lille andel af det
samlede antal voldtægter, som afsluttes med en dom.

Kvinder og pension

Den økonomiske ulighed mellem
kvinder og mænd fortsætter ind i pensionsalderen. Kvinder indbetaler
nemlig langt mindre til pensionen end mænd. Tal fra 2006 afslører, at
en mandlig lønmodtager i gennemsnit indbetalte 39.000 kr. om året, en
kvindelig lønmodtager 27.000 kr. Og tal fra 2003 viser, at mænds
pensionsformuer i gennemsnit var 30% højere end kvinders.

Årsagerne til kvinders lavere pensionsindbetalinger og dermed lavere pensionsformuer skal findes i en række forhold:

• Kvinder tjener i gennemsnit mindre end mænd
• Kvinder arbejder oftere deltid
• Kvinder tager i gennemsnit 271 dage til barsel, mænd 22 (tal fra 2005)
• Kvinder trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet
• Kvinder tegner ikke i samme omfang som mænd ekstra pensionsordninger 

Samtidig
lever kvinder længere end mænd, og det påvirker pensionsudbetalingernes
størrelse, fordi den samlede pension hidtil er blevet beregnet ud fra
forventet levetid. Kvinder får altså, qua deres forventede længere
levetid, et mindre årligt beløb udbetalt, selvom de har indbetalt det
samme beløb til pensionen som mænd.

Denne åbenlyse urimelighed
blev der i 1998 rådet bod på med en ny lov, der afskaffede den
hidtidige kønsdiskrimination for udbetalinger. Dog gælder loven kun for
kvinder, som er optaget i en pensionskasse efter 1999. Det betyder, at
loven ingen betydning har for de mange kvinder, der har indbetalt store
summer til deres pension før 1999.

Prostitution og trafficking

I 2006 var Danmarks
ligestillingspolitik til eksamen i FN. Her påpegede CEDAW – komitéen,
at prostitution og trafficking var et af de områder, som haltede.
Komitéen efterlyste statistik og programmer, der mindsker
efterspørgslen og forebygger, at kvinder kommer ind i prostitution.

Handel
med kvinder til prostitution er et stigende problem i Danmark. Og med
trafficking er prostitution igen bragt ind på den
ligestillingspolitiske dagsorden, da 90 % af alle ofre for
menneskehandel ender i prostitution. Men lovgivningsmæssigt befinder
prostitution sig i et gråzoneområde – det er hverken helt legalt eller
helt ulovligt i Danmark.

I Sverige er prostitution et
ligestillingsspørgsmål og fra 1999 har det været ulovligt at købe
prostituerede. Men i Danmark bliver prostitution håndteret som et
socialpolitisk problem, der er uafhængigt af kønsmæssig ulighed, og
derfor har prostitutionskunden i mange år været fraværende i den danske
debat og forskning.

Siden 1999 har prostitution været
legaliseret, med lovpligtig skattebetaling, men uden at det blev gjort
til et legalt erhverv med arbejdsmæssige rettigheder. Bordelvirksomhed
og aktivt alfonseri forblev kriminelt. Flere forskere har kaldt
håndteringen ”dobbeltmoralsk”, fordi prostitution på den ene side
accepteres, som en del af det danske samfund, samtidig med, at
kvinderne ligger lavest i samfundshierarkiet og fordømmes.

Prostitution
er et udbredt fænomen i hele landet, men omfanget er svært at fastslå.
Den seneste undersøgelse viser, at minimum 5.500 kvinder er i
prostitution i Danmark, men der er store mørketal på området. Over
halvdelen skønnes at være udenlandske
prostituerede. Derfor
foreslår FNs CEDAW-komité i 2006, at Danmark forlænger den periode
handlede kvinder kan opholde sig i landet før
hjemsendelse.

Familieliv og arbejdsliv

Familier med far, mor og
børn står oftest i centrum for den familiepolitiske debat og
lovgivning. Statistisk Årbog fortæller imidlertid om, at det danske
familiemønster har udviklet sig radikalt væk fra denne norm: Næsten
halvdelen af danske husstande består i dag af en voksen med eller uden
børn (2007).

Knap 85 pct. af de enlige forsørgere er kvinder.
Og enlige forsørgere er en af de familietyper, der er mest økonomisk
belastede og har sværest ved at få hverdagen til at hænge sammen,
ifølge regeringens Familie- og Arbejdslivskommissions undersøgelse fra
2007. Kommissionen anbefaler derfor, at beskæftigelsesfradraget bliver
forhøjet og målrettet til enlige forsørgere.

To dage med fri
løn til forældre med syge børn og flekskonto var nogle andre af de i
alt 31 anbefalinger, som Familie- og arbejdslivskommissionen kom frem
til, efter at have undersøgt danskernes problemer med ”at få familie-
og arbejdslivet til at hænge sammen”. Øget fleksibilitet var
overskriften for kommissionens bud på løsninger.

Forskere fra
bl.a. SFI har imidlertid påpeget, at ”familievenlige tiltag” på
arbejdspladser, f.eks. flekstid, ofte bliver et redskab til at
fastholde kønsopdelingen på arbejdsmarkedet. Kvinder forventes i højere
grad end mænd at bruge den slags tiltag, f.eks. at gå tidligt fra
arbejde, og får derfor færre udviklende og karrierefremmende
arbejdsopgaver, påpeger SFI’s eksperter.

Forældres rettigheder
afhænger fortsat af deres køn, også i forhold til arbejdsmarkedet. Når
en kvinde i registreret partnerskab føder et barn, har hendes samlever
fx ikke ret til barselsorlov. Også andre former for familiestrukturer
med tidligere partnere, sammenbragte børn og flere sæt bedsteforældre
falder igennem huller i lovgivningen, når det fx gælder ret til
omsorgsdage.

I år har man i Sverige taget konsekvensen af de
eksisterende forskellige familieformer med en statslig udredning om
kønsneutralt ægteskab. Den konkluderer, at det registrerede partnerskab
bør ophæves og et kønsneutralt ægteskab indføres.

Kønskvotering

Kvoter slog igennem tilbage i 1980’erne, da man i USA med stor succes brugte den såkaldte affirmative action,
positiv særbehandling, til at få flere ikke-hvide og flere kvinder i
uddannelse og på job. I dag taler man om en kvoteringsfeber i
Latinamerika og Afrika, hvor man ved hjælp af kvoter i grundloven,
valglovgivningen og de politiske partier får kvinderepræsentationen til
at stige lodret. Resultatet er, at lande som Rwanda og Costa Rica nu
udfordrer de nordiske lande på deres traditionelle førerposition.

Danmark
skiller sig ud fra de lande, vi plejer at sammenligne os med, ved ikke
at have kønskvoter i politik. Den særlig danske skepsis er kommet til
udtryk i vittigheder om, at “kvoter er for fisk”. Tre politiske
Folketingspartier, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, arbejder dog
målrettet og aktivt med kvinders repræsentation og kvoter internt
i partiet.

Ligestillingslovgivningen har ellers givet grønt lys
for positiv særbehandling af det underrepræsenterede køn siden 1988.
Muligheden er ikke brugt meget, men ganske overraskende lige meget af
mænd og kvinder. Mændene især for at få adgang til omsorgsfagene,
kvinderne især for at få adgang til VIP-stillinger på universiteterne.

Lov
om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til
offentlige udvalg, kommissioner og o.lign., der blev vedtaget i 1985 og
siden er revideret i flere omgange, er den mest systematiske danske
satsning på kønskvotering. Den opererer imidlertid kun med
henstillinger og er hidtil administreret meget lempeligt.


det seneste har flere politiske partier skiftet kurs i erkendelsen af,
at kvotering faktisk virker. Især på områder med meget stor
kønsskævhed, som i toppen af det private erhvervsliv, vokser kravet om
kvoteringsregler. Men det kan blive den udbredte bekymring over
feminiseringen af prestigefyldte professioner som læger og jurister,
der overvinder modstanden mod kønskvotering. Der er tradition for
positiv særbehandling for at få flere mænd ind på seminarierne, og lige
nu vækker initiativer på Syddansk Universitet for at få mænd med lavere
gennemsnit ind på lægestudier stor politisk interesse.