For hundrede år siden var Carolina Beatriz Ângelo den første portugisiske kvinde, der stemte ved et valg. Dengang var valgretten bla. forbeholdt forsørgere, og Carolina Beatriz Ângelo udnyttede, at loven ikke nævnte, at disse betingelser kun gjaldt i forhold til mænd.
Dengang var de fleste forsørgere mænd, men Carolina Beatriz Ângelo var enke og havde som Portugals første kvindelige kirurg forsørgerpligten for sine børn, og loven forbød som førnævnt ikke eksplicit kvinder at stemme. Eftersom hun også var over 21 år gammel, kunne læse og skrive, som var valglovens andre betingelser, gjorde hun krav på sin stemmeret.
I første omgang fik hun ikke lov til at stemme, men Carolina Beatriz Ângelo gav ikke op, og med hjælp fra andre republikansk sindede kvinder og en frisindet dommer lykkedes det hende den 28. maj 1911 at afgive sin stemme til forfatningsforsamlingen i Lissabon.
Den banebrydende bedrift skabte uro i den etablerede republikanske magts rækker, og loven blev snart ændret. Fra og med 1913 kunne kun mænd stemme.

Portugals nøgledato: 25. april 1974

Først i 1931 genvandt kvinderne stemmeretten. Den var dog forbeholdt dem, som havde en gymnasie- eller universitetsuddannelse. Senere vandt også kvinder med en hvis minimumsindkomst retten til at stemme. Stemmeret for alle kvinder, uden undtagelser, blev først en realitet med revolutionen den 25. april 1974. Nøgledatoen for kvinderettigheder i Portugal. Fra da af forandredes alting.
Kvinder kunne nu begære skilsmisse, og opnå retten til at eje fast ejendom og andre fælles ejendele. De kunne arbejde i det juridiske system, diplomatiet, forsvarssektoren og i andre erhverv, hvor de hidtil var blevet forment adgang.

Økonomisk krise stor betydning for ligestillingen

Princippet om lige løn for lige arbejde er også stadfæstet ved lov, men fungerer ikke i praksis, og i 2010 var der stadig et løngab på knapt 12,6 % i Portugal. Selvom dette gab er noget lavere end EU-gennemsnittet i 2010 på 16.4 %, er der ingen forbedringer at spore. Tværtimod øgedes indtægtsgabet med 3,6 procent mellem 2008 og 2010 – den næsthøjeste stigning i EU i perioden.
Portugal står lige nu midt i en alvorlig økonomisk krise med stigende arbejdsløshed, og en sådan situation medfører ofte, at ligestillingen bliver forværret. Den tendens bliver bekræftet i World Economic Forums seneste ligestillingsmåling, hvor Portugal faldt fra en 35. plads i 2011 til en 47. plads i 2012 blandt 135 lande. Ifølge rapporten skyldes faldet primært, at antallet af kvinder på ministerposter i 2011 var 31 % og i 2012 er antallet helt nede på 18 %. Herudover er der sket et stort fald i forholdet mellem antallet af kvinder i grundskolen og på de videregående uddannelser.

Indførte politisk kvotering

I 2006 vedtog parlamentet en kønskvoteringsordning, der indebærer, at der skal være mindst en tredjedel af hvert køn blandt partiernes kandidater til lokalvalg, parlamentsvalg og EU-valg. Ordningen har betydet, at der er mere ligelig kønsfordeling end tidligere blandt de valgte politikere. Det har som førnævnt ikke betydet, at kvinder oftere vælges til regerings- og ministerposter.
Portugal har også kun haft en kvindelig regeringschef. I 1979 blev Maria de Lourdes Pintasilgo udpeget – ikke valgt – til premierminister i en politisk turbulent periode. Hun var den tredje kvindelige premierminister i Europa, men hun bestred kun posten i syv måneder, og hendes opgave var at forberede nyvalg.

Den økonomiske ubalance

Selvom kvinderepræsentation på det politiske niveau langtfra er tilstrækkelig i Portugal, er den økonomiske ubalance mellem kønnene langt værre, og landet ligger et godt stykke under EU-gennemsnittet. 
Hverken offentlige eller private virksomheder har ansættelseskvoter for det underrepræsenterede køn, og kvinder i stillinger med økonomisk beslutningskompetence er en sjældenhed. De tyve selskaber, der handles på den portugisiske børs, har kun 6,3 procent kvindelige ledere, og ingen af dem har en kvindelig bestyrelsesformand. Og hvis man sammenligner Portugal med resten af EU, så ligger Portugal helt i bund med sine 6 %, når det gælder antallet af kvinder i bestyrelser. Til sammenligning har Danmark 16 % og Norge 42 % kvinder i de store og mellemstore virksomheders bestyrelser i flg. EU-statistikken. Den siddende regering har for nylig vedtaget retningslinjer, der skal sikre en kvindelig tilstedeværelse i børsnoterede selskaber, men undlod ved samme lejlighed at indføre en kvoteordning.

Partnerrelateret vold

Partnervold uafhængig af alder, social status og uddannelsesniveau er stadig udbredt i Portugal, og i 90 procent af tilfældene er ofrene kvinder. Det anslås, at tredive kvinder hvert år bliver dræbt af deres mænd eller partnere.
Officielle data viser, at mere end 76.000 kvinder ringede til nødlinjen for voldsofre mellem 2000 og 2011, og i 2012 modtog linjen i gennemsnit fire henvendelser i timen. Med jævne mellemrum bliver der igangsat offentlige kampagner mod partnerrelateret vold, men ofte bliver mændene undskyldt med, at de er blevet svigtet.
Selvom straffeloven er blevet forbedret markant siden 1974, når det kommer til partnerrelateret vold, er målrettet uddannelse af politi og ansatte i retsvæsenet ikke tilstrækkeligt udbredt, og gerningsmænd går ofte fri. Et positivt aspekt ved lovgivningen er dog, at den nationale plan mod partnervold omfatter alle slags partnere uanset civilstatus, seksuel orientering, og kønsidentitet.
For nylig har EUs agentur for ligestilling (EIGE) udtalt, at de portugisiske tiltag mod partnervold stadig lader noget tilbage at ønske, særligt når det kommer til tiltag på sundheds- og beskæftigelsesområdet. Fokus har været på beskyttelsestiltag, og alle landets regioner har krisecentre for ofre for partnervold. Men der er behov for mere vidtgående tiltag på forebyggelsesfronten.

Stærke lyspunkter

Ligestilling mellem kønnene er en del af den officielle politiske diskurs i Portugal, men det tager lang tid at forandre sociale og kulturelle vilkår. I de seneste år har to større forandringer, som det er værd at nævne, dog fundet sted:
Abort blev efter at være blevet forkastet ved en folkeafstemning i 1998, tilladt i 2007 efter en hård og bitter valgkamp. Med de nye regler kan kvinder med hjælp fra det offentlige sundhedsvæsen frit vælge at afbryde graviditeten frem til den tiende uge. Siden lovens vedtagelse er der foretaget mere end 80.000 aborter.
For det andet blev homoseksuelle ægteskaber lovlige i Portugal i 2010, men det er endnu ikke muligt for homoseksuelle par at adoptere. Ydermere er det lovligt officielt at skifte kønsidentitet og navn.

Til trods for intentionen er kvinder mere udsatte end mænd i Portugal

Portugal var et af de første FN-medlemslande, der ratificerede FNs konvention om afskaffelse af alle former for diskriminering af kvinder [CEDAW, red.]. Det skete i 1980. Den portugisiske forfatning forbyder alle former for diskrimination, også kønsbaseret. Desuden har landet siden 1979 haft en statslig ligestillingskommission indenfor arbejds- og ansættelsesforhold, hvis opgave er at fremme lige muligheder på arbejdsmarkedet. Alligevel har portugisiske kvinder en mere udsat position end mænd på arbejdsmarkedet, selvom de er blandt de mest erhvervsaktive kvinder i EUs medlemslande. De har fx en betydelig lavere løn – og ligger her i World Economic Forum helt nede på en 107. plads, og samtidig er arbejdsløshed mere udbredt blandt kvinder end blandt mænd.
Vi kan konstatere, at selvom det er populært at sige, at vi tager hånd om ligestilling i Portugal i dag. Men vi kunne begynde med skolerne, for uddannelse er første skridt på vejen til at sikre, at der i fremtidens Portugal vil være mere ligestilling mellem kønnene. For der er endnu langt til målet.