Masteruddannelse og forskningsbibliotek om køn og udvikling

Yemen er den arabiske verdens fattigste land og forskellige former for udviklingsprogrammer er afgørende for landets fremtidige udvikling. En stor del af befolkningen er afhængig af regulær nødhjælp.Samtidig ligger Yemen i bunden af World Economic Forums årlige opgørelse af ligestilling mellem kønnene. Yemen er altså det land i verden med den dårligste ligestilling.

Derfor er køn og ligestilling et centralt aspekt i udviklingsarbejdet i landet, men indtil nu har der ikke været nogen lokal uddannelse i køn og udvikling, og dermed har lokale og internationale udviklingsorganisationer ikke kunnet få lokale ansatte med en uddannelse i problematikken.

 

Masteruddannelse i køn og udvikling

For at opfylde det behov, og dermed øge kvaliteten og ligestillingsaspektet i udviklingsarbejdet i landet er formålet med projektet at opbygge en masteruddannelse i køn og udvikling ved Gender-Development Reseach and Study Centre (GDRSC) ved Sana’a University.

Projektet var oprindelig et partnerskab mellem Roskilde Universitet (RUC) og GDRSC, Sana’a University i samarbejde med KVINFO og Institute of Gender and Women’s Studies (IGWS) ved American University i Kairo. KVINFO har siden overtaget koordineringen af projektet.

Aktiviteterne har blandt andet omfattet kapacitetsopbygning af ledelse, lærere og andet personale ved GDRSC, opbygningen af et curriculum i tæt samarbejde med RUC, fælles undervisning med lærere fra både GDRSC, RUC og IGWS og opbygning af et internationalt netværk med andre kønsforskningscentre i regionen.

Som en del af projektet er en Ph.D studerende fra GDRSC blevet indskrevet på RUC, og tre har fået et gæste-ophold med henblik på at formulere et Ph.D projekt. Sammen med fire af underviserne på masterprogrammet blev et fælles forskningsprojekt om køn og interventioner under Yemen’s transitionsproces også igangsat i 2013, under facilitering af Connie Carøe Christiansen, først og fremmest som en kapacitetsopbygning i forskning for disse lærere. Denne forskning er p.t. sat i bero på grund af krigen og den usikkerhed i landet, som den medfører.

Projektet med masteruddannelsen blev påbegyndt i 2010, men de ustabile forhold i Yemen har bevirket flere forsinkelser. Koordinationsmøder og den del af undervisningen, som har deltagelse af internationale lærere, har enten måttet afvikles via Skype eller uden for Yemen i et af nabolandene. Men på trods af både folkelig opstand, revolution, oprørsgrupper, borgerkrig og international intervention og bombekampagne, er det lykkedes at holde projektet i gang.

Det første hold fik bevis på en diplomuddannelse i 2015 og er nu ved at skrive deres speciale og forventes at blive færdige som masterkandidater i 2016, hvor samtidig det næste hold går i gang med deres speciale. Ialt er ca. 25 studerende dermed på vej mod at afslutte deres uddannelse. Endnu et hold på næsten 30 studerende har selv her under de vanskelige forhold, som krigen byder, modtaget undervisning og i gang med det andet semester.

 

 

Fra begyndelsen har interessen for uddannelsen været stor med mange ansøgere og allerede inden det første hold er færdige har der været efterspørgsel efter kandidaterne. Flere af dem skriver deres masterafhandling sideløbende med ansættelser i nationale og internationale udviklings- og nødhjælpsorganisationer.

Fra KVINFOs og RUCs side bliver projektet afsluttet i 2016.

 

Forskningsbibliotek om kønsstudier ved GDRSC

Kernen i projektet har været at etablere et fysisk bibliotek med IT-infrastruktur og biblioteksstyringssytem ved Gender-Development Research and Study Centre (GDRSC) ved Sana’a Universitet i Yemen. Dette har været en undtagelse fra det sædvanlige immaterielle indhold i KVINFO’s projekter. Den konkrete etablering har dog også været ledsaget af uddannelse af bibliotekets personale i up-to-date biblioteksdrift og efter biblioteksstrukturen var på plads fokuserede projektet på udadvendte aktiviteter, der har gjort biblioteket kendt blandt relevante målgrupper gennem intro-kurser for brugere, et website og et nyhedsbrev.

GDRSC’s bibliotek er det første bibliotek i Yemen som har online-adgang til sit katalog. Bibliotektet opbygger kontinuert sin samling af samtidslitteratur om køns- og udviklingsforskning på engelsk og arabisk.

Forskningsbiblioteket har været en forudsætning for projektet med opstarten af masterprogrammet og for adgang til up-to-date akademisk litteratur og udgør dermed også et fundament for et levende akademisk miljø på GDRSC.

Biblioteksprojektet blev afsluttet i med udgangen af 2014.

Partnere

Læs aritkel i KVINFOs Webmagasin om opbygningen og brugen af biblioteket ved GDRSC.

Læs nyhed om uddelingen af diplomer til det første hold i august 2015.