Adgang til juridiske rettigheder

I arbejdet med juridisk ligestilling og lige rettigheder, findes der et antal grundlæggende konventioner og principper at forholde sig til. KVINFOs arbejde forholder sig generelt til CEDAW-konventionen (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), som er vedtaget I 1979 af FN´s Generalforsamling, og som baserer sig på FN’s menneskerettighedskonvention.

For at opnå forandringer i forhold til juridiske rettigheder, kan man arbejde på forskellige niveauer. KVINFOs arbejde med juridiske rettigheder opererer på to primære niveauer:

De lovmæssige rammer

Dette niveau angår selve ’lov-materialet’, teksterne om man vil – og fokus er her på at sikre, at de fornødne rettigheder er forankret i loven, og at eksisterende lovtekster ikke diskriminerer eller undlader at beskytte kvinders rettigheder.

Det lovområde, der er mest problematisk i de fleste lande i Mellemøsten og Nordafrika, er familielovgivningen. Den er ofte kraftigt diskriminerende mod kvinder i forhold til ægteskab, skilsmisse, forældreret og arv. Ligeledes yder straffelovene i kun ringe grad beskyttelse mod kønsbaseret vold, og kun få af landene i regionen har specifikke restriktioner i forhold til vold i hjemmet og sexchikane. Endvidere betragtes voldtægt inden for ægteskabet ikke som en forbrydelse i nogen lande i Mellemøsten og Nordafrika.

At få del i rettighederne

Med dette niveau menes, at selvom en lov er vedtaget og nedskrevet, er der ingen garanti for, at borgerne reelt set nyder godt af den. Årsager til, at gældende love ikke altid bliver anvendt er mange og vidt forskellige. En del af forklaringen kan være manglende kvalifikationer og evner i retsvæsenet, en anden del kan være mangel på viden hos borgerne om deres rettigheder og om, hvordan man påberåber sig dem.

Aktiviteter

KVINFOs aktiviteter under Adgang til rettigheder foregår i Ægypten, Marokko og Yemen.