FN’s verdensmål

KVINFO arbejder for realisering af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling 2030.  KVINFO har særligt fokus på mål 5 om ligestilling mellem kønnene, mål 8 om anstændige jobs, mål 10 om mindre ulighed, mål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner og mål 17 om partnerskaber for handling. Målene vedrører alle mennesker i verden og både stater, erhvervslivet og civilsamfundet skal bidrage til deres opnåelse. Et bærende princip er leave no one behind – at alle skal have lige muligheder for at deltage i den globale udvikling.

Mål 5 om at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og piger rettigheder er nødvendig for at opnå andre mål som for eksempel mål 8 om inklusiv økonomisk vækst eller mål 1 om afskaffelse af fattigdom. Fordi kvinder og piger globalt set er særlig udsat for kønsdiskrimination i lov og praksis, har mange af delmålene fokus på afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder og piger – det er i tråd med princippet om at ingen skal lades tilbage – leave no one behind. Særligt i Mellemøsten og Nordafrika viser data, at særligt kvinder og piger oplever kønsdiskrimination.

Afskaffelse af alle former for diskrimination; eliminering af vold mod kvinder og piger; eliminering af børne- og tvangsægteskaber og omskæring af kvinder og piger; sikre kvinders fulde og effektive deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesserne i det politiske, økonomiske og offentlige liv og sikre universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder.

Ligestilling mellem kønnene handler om retten til et liv uden diskrimination og med lige muligheder for at bruge sit potentiale. Menneskerettigheder og ligestilling går hånd i hånd og styrker hinanden. LGBTIQ+ rettigheder er ikke eksplicit nævnt i mål 5. For KVINFO indgår rettigheder for LGBTIQ+ personer som en del af arbejdet for afskaffelse af alle former for kønsrelateret diskrimination.

KVINFOs arbejde med mål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner i Mellemøsten og Nordafrika handler om at styrke retssikkerheden for alle personer uanset køn, fremme ikke-diskrimerende lov og praksis, og styrke implementeringen af love, politikker og programmer, der søger at fremme kønsligestilling.

KVINFO samarbejder med civilsamfundsorganisationer, regeringer, parlamentarikere, virksomheder, fagforeninger, akademiske institutioner, journalister, FN og andre globale aktører i tråd med mål 17 om partnerskaber for handling. Se mere under partnerskaber.

____

KVINFO arbejder gennem Gender Equality Programmet i Mellemøsten og Nordafrika med følgende delmål under mål 5:

 • 5.1: Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes (stop diskrimination mod kvinder og piger)
 • 5.2: Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse (stop vold mod kvinder)
 • 5.3: Stop alle skadelige skikke, fx tvangsægteskaber, børneægteskaber og omskæring af piger (stop børneægteskaber og omskæring)
 • 5.5. Kvinder sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser indenfor politik, økonomi og det offentlige liv (kvinder sikres lige deltagelse i beslutninger)
 • 5.6: Kvinder får universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder, som det er aftalt i handlingsprogrammet fra den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling samt Beijing handlingsplanen (kvinder sikres adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder)
 • 5a: Gennemfør reformer der giver kvinder lige rettigheder til økonomiske ressourcer samt adgang til ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, finansielle tjenester, arv og naturressourcer, i overensstemmelse med nationale love (kvinder får lige ret til økonomiske ressourcer)
 • 5b: Vi skal forbedre brugen af teknologi, især informations- og kommunikationsteknologi, for at styrke kvinder (øget brug af  teknologi til at fremme kvinders rettigheder)

Under mål 8 arbejder programmet med følgende delmål:

 • 8.5: Inden 2030 skal vi opnå, at alle mænd og kvinder har et produktivt og anstændigt job, hvor de får lige løn for lige arbejde. Dette gælder også for unge og personer med handikap. (anstændigt job og ligeløn for lige arbejde)
 • 8.8: Arbejdstageres rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder migrantarbejdere, især kvinder, samt ansatte med løs tilknytning til arbejdsmarkedet (arbejdstager rettigheder og arbejdsmiljø)

Under mål 10 arbejder programmet med følgende delmål:

 • 10.1:  Inden 2030 skal indkomsten for de fattigste 40 5 stige hurtigere end landsgennemsnittet
 • 10.2: Inden 2030 skal vi fremme den sociale, økonomiske og politiske inklusion af alle, uanset alder, køn, handikap, race, etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk eller anden form for status
 • 10.3: Vi skal sikre, at alle har lige muligheder. Vi skal reducere sociale uligheder bl.a. ved at eliminere diskriminerende love, politik og praksis. Vi skal fremme hensigtsmæssig politik, lovgivning og praksis.
 • 10.4: Der skal vedtages finans-, løn- og socialpolitik, der fremmer lighed

Under mål 16 arbejder programmet med følgende delmål:

 • 16.2: Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes
 • 16.3: Retssikkerheden skal fremmes nationalt og internationalt og alle skal sikres en retfærdig rettergang.
 • 16.5: Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt
 • 16.6: Vi skal udvikle ansvarlige, gennemsigtige og effektive institutioner på alle niveauer
 • 16.7: Beslutninger skal tages på en lydhør, inkluderende og deltagerorienteret måde
 • 16.9: Inden 2030 skal vi give alle mennesker en lovlig identitet, inklusiv fødselsregistrering
 • 16.10: Der skal sikres offentlig adgang til information og beskytte fundamentale frihedsrettigheder i overensstemmelse med international lovgivning og aftaler
 • 16.b: vi skal fremme og håndhæve ikke-diskriminerende lovgivning og politiske beslutninger for bæredygtig udvikling

Under mål 17 arbejder programmet med følgende delmål:

 • 17.7: Vi skal fremme partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet.
 • 17.18: Inden 2020 skal vi blive bedre til at støtte udviklingslandene i at udvikle kapacitet til at indsamle data af høj kvalitet og gøre data tilgængeligt.
 • 17.19: Inden 2030 skal vi have videreudviklet måling af fremskridt mod bæredygtig udvikling, som supplerer BNP