Yemen

Yemen er notorisk kendt for at være et af de fattigste arabiske lande og for at indtage en plads i bunden af de fleste verdensdækkende ranglister for ligestilling. Landet er præget af et ekstremt ustabilt politisk klima og sikkerhedssituation. Ustabiliteten har rødder i en historisk opdeling af landet i et traditionelt, konservativt Nord og et selvstændighedssøgende Syd, og dertil kommer stammerelaterede splittelser, hvilket alt sammen bidrager til regelmæssige sammenstøde mellem de forskellige fraktioner og nationale sikkerhedsstyrker.

I 2011 oplevede Yemen demonstrationer og folkelige protester som sin del af det såkaldte arabiske forårs bølge henover regionen, hvilket førte til at den tidligere præsident, Ali Abdullah Saleh trådte tilbage fra sit embede i 2012. Herpå fulgte en overgangsperiode, hvor den relativt svækkede stat førte en løsere kontrol med militante Islamister, som greb chancen for at etablere en Al-Qaeda-højborg i det sydlige Yemen.

Tynget af denne lange række af alvorlige udfordringer er Yemen bogstaveligt talt på randen af kollaps – i praksis ude af stand til at opretholde sikkerheden og forsyne dets borgere med basale fornødenheder som mad, vand og elektricitet.

Udfordringer

Men på trods af en total mangel på gunstige omstændigheder er Yemen nu midt i en overgangsproces, som rummer visse elementer af inklusion af for eksempel kvinder og unge. Processen ligger i kølvandet på den Nationale Dialog Konference, som blev afsluttet i starten af 2014. I løbet af processen er flere gode intentioner i forhold til kvinders deltagelse og juridiske beskyttelse blevet luftet, men ordene mangler endnu at blive omsat til handling. De positive tanker, der er blevet luftet, vedrører blandt andet lovændringer i forhold til kønsbaseret vold, information og fortalervirksomhed for unge og kvinders deltagelse samt kvoter for kvinders politiske repræsentation.

Økonomisk deltagelse

Kvinder udgør kun 28 % af den yemenitiske arbejdsstyrke, selvom landets regering sammen med en lang række NGO’er søger at øge beskæftigelsen generelt ved netop at fremme kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. Ud over de lønnede jobs, som nogle kvinder er beskæftiget i, hænger kvinder desuden typisk på fysiske arbejdsopgaver i hjemmet såsom at samle brænde og hente vand samtidig med, at de forventes at passe børn og tillige ofte passer smålandbrug med både husdyr og jordbrug.

Juridisk status

Grundloven i Yemen erklærer, at mænd og kvinder er lige for loven, men den omtaler kvinder som ’mænds søstre. Kvinders rettigheder og pligter er bestemt ved Shari’a, som danner grundlaget for al lovgivning. Både straffelov, familielov og lovgivning om borgerrettigheder indeholder bestemmelser, der forskelsbehandler mænd og kvinder. Arv, som er fastsat efter Shari’a diskriminerer ligeledes og tildeler konsekvent kvindelige arvinger en mindre arveandel end mandlige.

Et område, som i særdeleshed rummer store brud på kvinders og pigers integritet og rettigheder er ægteskab. Der findes ingen juridisk lavalder for ægteskab for piger i Yemen, og kvinder kan ikke på egen hånd indgå ægteskab. Polygami, flerkoneri, er lovligt, og det er desuden lovfæstet at kvinder skal adlyde deres ægtemænd. Kvinder har ingen juridisk forældreret over deres børn og kan i øvrigt kun opnå skilsmisse under en meget begrænset række af forhold. Selvom voldtægt i princippet er ulovligt, gælder dette ikke voldtægt inden for ægteskabet.

Der findes ingen lovgivning, der beskytter mod vold inden for familien, og personer, der anmelder vold i hjemmet risikerer selv at blive pågrebet og tilbageholdt. Såkaldt æresrelatered forbrydelser får tilkendt mildere straffe end ellers stadfæstet i loven. Omskæring af kvinder er ikke forbudt ved lov, og det anslås at omkring 90 % af Yemens kvindelige befolkning er omskåret. Der findes ingen lov, der forbyder eller regulerer menneskehandel.

Yemen har ratificeret CEDAW-konventionen i 1984 med forbehold for artikel 29(1) og uden Tillægsprotokollen (Optional Protocol) fra 1999 (2000).

KVINFOs aktiviteter i Yemen

KVINFO har arbejdet i Yemen siden 2009 i et partnerskab med Sana’a Universitet. Projektets hovedformål har været at etablere en Masteruddannelse i køn og udvikling på universitetet sammen med et tilhørende forskningsbibliotek. I den nærmeste fremtid vil KVINFOs programarbejde i Yemen desuden komme til at omfatte andre tematiske områder.

Tematiske områder

KVINFO arbejder i øjeblikket i Yemen inden for de følgende tematiske områder:

Partnere

KVINFO partnere i Yemen er: