Overenskomster og ligeløn

Selv om det foreløbig ikke har ført til de store ændringer på ligelønsområdet, var den vigtigste begivenhed i 2010 offentliggørelsen af den længe imødeset rapport fra Lønskommissionen. Da den kom i slutningen af maj, slog den fast, at lønforskellene især findes mellem mandefag og kvindefag – det, der også kaldes det kønsopdelte arbejdsmarked. 

Rapporten betød et øget fokus og en mere velunderbygget debat. Alligevel har det ikke flyttet på de reelle lønforskelle. Det har årets overenskomstresultater heller ikke bidraget til. Til gengæld prioriterer EU ligeløn som et af sine indsatsområder i sin ligestillingsstrategi. 

Se mere om rapporten og debatten 
Se mere om overenskomsterne 
Se mere om EU og ligeløn  

For eller imod kønskvotering

Er der et emne, som igen og igen har skilt vandene i køns- og ligestillingsdebatterne, er det spørgsmålet om kønskvoter i ledelse og bestyrelser.

Efter Norge og Spanien indførte både Island og Indien kvoteordninger i 2010. EU-kommissær for ligestilling, Viviane Reding fra Luxembourg, har tilkendegivet, at EU overvejer at indføre en kvoteordning, hvis ikke erhvervslivet senest i 2012 selv har taget de nødvendige skridt til at skabe ligestilling på direktionsgange og i bestyrelseslokaler. 

I Danmark er fronterne trukket op mellem modstandere og fortalere for kvoteordninger. Ligestillingsminister Lykke Friis har meldt klart ud: Regeringen arbejder imod kvoter inden for EU. På den anden side har to venstreministre, Lykke Friis og Charlotte Sahl-Madsen, været uenige om en speciel ordning for universiteterne. En ordning som Lykke Friis som prorektor for Københavns universitet var med til at indføre, og som har betydet, at universiteterne har øget antallet af kvindelige professorer og forskere. Men også De Radikale har skiftet holdning og går nu ikke mere ind for kvoter.

I debatternes slipstrøm har erhvervslederen Inge Bernekes bog Kvinde kend din karriere været et konstruktivt bidrag. Selv om hun ikke går ind for kvoter, er hendes overordnede budskab i bog, at der er behov for en ny og effektiv ligestillingspolitik såvel i virksomheder som i samfundet.

Se mere om udvikling i Europa
Se: EU rasler med kvoter 
Læs om regeringens EU-strategi 
Læs om universitetsordningen og uenigheden mellem to venstreministre
Læs om De Radikales skift
Læs anmeldelse af Inge Bernekes bog Kvinde kend din karriere

Farven blå og nyfeminisme blandt årets tendenser 

Sarah Palin, republikanernes vicepræsidentkandidat fra 2008, underholdt også i 2010 med de fede overskrifter. Sammen med andre blå feminister og ligesindede i den republikanske udbryderfraktion Teaparty-bevægelsen, hylder hun de traditionelle normer. Feministiske debattører beskylder dem for at angribe kvinders rettigheder. Også herhjemme er de blå feminister en aktiv trend. 

Læs mere om USA’s blå feminister:
Tea party-kvinder hylder testosteron-manden
Republikanere tiltrækker blå feminister
Læs mere om de blå femiisteri Danmark:
Agenda sætter fokus på de blå feminister 
En blå feminist springer ud
På nordisk plan har der været debat blandt de etablerede feminister. A man’s world, sådan betegnede den svenske professor og feminist, Ebba Witt-Brattström, den nye feminisme i et debatindlæg i webmagasinet FORUM. To af de yngre danske feminister tog til genmæle. I Storbritannien skrev Nina Powers i sin bog One Dimensional Woman, at nyfemisme er umulig at skelne fra reklameslogans. 

Læs Ebba Witt-Brattströms indlæg 
Læs indlæg fra Rikke Andreasen og Lene Myong
Læs om Nina Powers bog One Dimensional Woman

Omsider et selvstændigt organ for ligestilling

Efter pres fra EU og en lang intern proces i Folketinget får Danmark omsider i december 2010 et selvstændigt organ for ligestilling. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har placeret opgaven hos Institut for Menneskerettigheder.

Læs KVINFOs høringssvar 
Læs Kvinderådets høringssvar

Medier

Danske nyhedsmedier giver et skævt billede af virkeligheden, når kun 31 % af kilderne er kvinder. Det viste den globale rapport Who Makes the News, der for første gang har undersøgt danske nyhedsmedier.

Læs mere om Who Makes the News

Nye maskuliniteter 

De traditionelle medier har alle i løbet af året beskæftiget sig med manderollen, bl.a. det ansete amerikanske magasin Newsweek. Det er med til at vise, at manderollerne som sådan er under forandring. Nogle har ligefrem kaldt det en krise for manderollen. 

Krise eller ej så har danske mænd taget initiativ til at blive mere ligestillede på familiefronten. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser en beskeden vækst i mænds fædreorlov. Men med kun 26 dage eller 7,3 pct. står mændene stadig for en mindre del af den samlede orlov. 
Et af de emner der har været på dagsordenen er skilsmisse og brud på samlivet. Det vender ofte op og ned på mange mænds liv, og det skaber nye betingelser for mænds identitet og faderskab. Det viser Knut Oftungs ph.d. Skilte fedre: omsorg, mestring og livskvalitet.

Læs mere om Newsweek 
Læs mere fædreorlov 
Læs artikel om Knut Oftungs ph.d. i FORUM

Folkestyret

Nogle af årets positive ligestillingsnyheder kom fra Christiansborg. Med statsminister Lars Løkke Rasmussens regeringsrokade blev ligestillingen øget på regeringsgangene. I Danmark fik kvinder 9 af i alt 19 ministerposter. Efter 23. februar er der således også for første gang kvinder på de øverste poster i Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Ændringerne betød også, at landets nye ligestillingsminister blev Lykke Friis.

I 2010 besluttede Folketinget at etablere et ligestillingsudvalg, og året bød på udnævnelse af en dansk ambassadør for ligestilling. Men det blev en kort fornøjelse. Post er allerede nedlagt igen fældet af de statslige besparelser. Midt på sommeren viste en ny opgørelse, der baserer sig på kommunernes ligestillingsredegørelse for 2009, at det danske ligestillingslandkort var gået i rødt. 

Læs om regeringsrokaden: Fire nye ansigter
Ligestilling styrket i regeringsrokade
Ny minister for ligestilling
Anne-Marie Esper Larsen bliver dansk ambassadør for ligestilling
Folketinget får ligestillingsudvalg
Ligestillingslandkortet går i rødt

EU

EU offentliggjorde i eftersommeren køreplanen for unionens ligestillingsarbejde de næste 5 år. Den indeholder 6 indsatsområder, bl.a. er ligeløn på dagsordenen. På det økonomiske område vil EU understøtte kvindelige iværksættere. Og når det gælder forskning, vil Kommissionen overvåge, at området får mindst 25% kvindelige forskere. 

Blandt de nye EU-initiativer er også åbningen af EU’s ligestillingsagentur i Vilnius. 

Europa-Parlamentet markerede sig ved at vedtage nye og bedre barselsregler, som betyder minimum 20 uger med fuld løn til kvinder, mens fædre skal have ret til mindst to ugers orlov. Men forslaget får ikke en let gang gennem EU’s besluttende organer. EUs arbejdsministre sagde i december nej til forslaget.

Læs om EUs strategi 
Læs om det nye agentur 
Læs om barselsreglerne og arbejdsministrenes nej til forslaget
Spansk turbo på ligestilling
Nye tal om fordelingen blandt EUs beslutningstagere
20 år med succesfuld kvindelobby i Bruxelles
Kvindelige iværksættere kan sætte skub i økonomien
EU har fået anti-trafficking koordinator

FN

FNs Generalforsamling vedtog i juli at oprette en ny organisation for kvinder, UN Women. Den historiske beslutning kommer efter fire års forhandlinger og skal ses i lyset af, at kvinde- og ligestillingområdet er det område, hvor FN er mest bagud i forhold til sine 2015-mål.

Tidligere på året har FNs generalsekretær Ban Ki-moon udpeget den danske topchef Stine Bosse til et udvalg på 20 medlemmer, der skal komme med konkrete forslag til 2015-målene.

Læs mere om UN Women 
Stine Bosse får prestigefyldt FN-post

Trafficking og vold mod kvinder

Verden over har der været øget fokus på den grænseoverskridende handel med mennesker, ikke mindst handel med kvinder til prostitution. Herhjemme blev der på finansloven for 2011 af satspuljen afsat 80 mio. kr. til en indsats imod denne form for menneskehandel.

Et særligt problemfelt udgør voldsramte kvinder, der er gift med danske mænd. Hvis de forlader ægteskabet, risikerer de nemlig at blive udvist. Kunstprojektet SYV satte spotlys på deres situation, som er blevet kompliceret af, at der i 2010 blev indført nye udlændingeregler. 

Læs mere om satspuljen
Se KVINFOs tema om trafficking 
Læs om de nye udlændige regler og kunstprojektet SYV  


2010 i historisk perspektiv

I årets løb blev 100-året for grundlæggelsen af Den Internationale
Kvindedag markeret på selve dagen den 8. marts. Den 27. august 1910
besluttede kvinderne, der var samlet til Arbejderkvindernes 2.
internationale socialistiske konference i København, at etablere
dagen.
KVINFO markerede sammen med Det Kongelige Bibliotek og Goethe
Instituttet 100-årsdagen med en stor international konference, der
bragte en række af verdens førende kvindelige tænkere sammen til en
konference i Den Sorte Diamant.
8. april fyldte rødstrømpernes berømte Strøg-aktion 40 år. På denne
dag marcherede rødstrømperne udklædte og med bannere op ad Strøget i København i protest mod modeindustriens kvindeideal. Den skelsættende “Strøgaktion” var den første rødstrømpemanifestation i Danmark.
Midt i sommerferien var det 30 år siden, at FNs 2.internationale
kvindekonference fandt sted i København. Deltagerne skulle vedtage
handlingsprogrammet for de næste fem år og underskrive
CEDAW-konventionen. Men med de delegerede fulgte også tidens
storpolitiske dagsordener, som kom til at præge forløbet og
resultaterne: Et militærkup i Bolivia, kampen mod apartheid i
Sydafrika og den israelsk-palæstinensiske konflikt, der fik ekstra
fokus, fordi den tidligere flykaprer, Laila Khaled, var med i PLO’s
delegation.
Læs reportage fra KVINFOs 8. marts-konference 
Læs om Strøg-aktionen 
Læs om FN 2. Internationale Kvindekonference


Forskning

Blandt årets forskningsmæssige højdepunkter var forsvaret af Lise
Busk-Jensens pionerværk Romantikkens forfatterinder. Afhandlingen
kaster nyt lys over 1800-tallets kvindelige danske forfattere.
Sidst på året udkom endnu en bog, der rykkede ved de vedtagne normer. Historiker Jytte Larsens bog Også andre hensyn. Dansk
ligestillingshistorie 1849-1915 skriver nemlig ligestilling ind i den
politiske historie og viser, at kønsligestilling var en del af
forfatningskampen.
Som et nyt initiativ startede KVINFO og Foreningen for Kønsforskning i
Danmark en række gå-hjem- og netværksmøder. Formålet er at præsentere nye kønsforskere og ny forskning i køn, seksualitet, maskulinitet, queer, ligestilling, femininitet, intersektionalitet osv.
Arrangementerne fortsætter i 2011.
Læs interview med Lise Busk-Jensen og anmeldelse af Romantikkens forfatterinder
Læs mere om Jytte Larsens bog 
Læs mere om Vækstlaget


KVINFO og internationalt samarbejde

2010 blev et år, hvor KVINFO satte turbo på det internationale
arbejde. Som en del af aktiviteterne, der er støttet af
Udenrigsministeriets Partnerskab for Dialog og Reform, satte KVINFO i
samarbejde med lokale organisationer tre webbaserede ekspertdatabaser i søen i Jordan, Libanon og Egypten. Samtidig fik aktiviteterne i Mellemøsten og Nordafrika deres eget website – Womendialogue.org – som støtter dansk-arabisk samarbejde, debat og erfaringsudveksling om emner, der relaterer sig til køn og kvinders rettigheder. Sitet kører på dansk, engelsk og arabisk.
Med den store internationale konference i slutningen af 2009 som
bølgebryder, fik KVINFOs Mentornetværk for alvor international
opmærksomhed i 2010.
Resultaterne fra mentorordningen, der matcher flygtninge- og
indvandrerkvinder med kvinder, som er aktive på det danske
arbejdsmarked eller som på anden vis er solidt forankret i det danske
samfund, har været så overbevisende, at projektet er blevet omtalt i
internationale dagblade, på websitet og blogs verden over og i radio
og tv i Europa. De første initiativer er også taget til samarbejder
over landegrænserne – bl.a. med Finland, Tyskland, Spanien og
Brasilien.
Besøg de tre ekspertdatabaser: Libanon – Jordan – Egypten
Besøg womendialogue.org
 
Læs mere om KVINFOs Mentornetværk


Kunst og kultur

Året bragte den første Oscar til en kvindelig instruktør. Femølejren
kom på museum og Kvindemuseet åbnede en udstilling om voldtægt. Men året viste også, at det står dårligt til med ligestillingen inden for
den rytmiske musik. Der er langt mellem de kvindelige
instrumentalister i de danske bands. De er stort set fraværende på
topposter, og på konservatorierne vælger kun få kvinder et instrument
som hovedfag. En konference belyste problemstillingerne.
Første Oscar til kvindelig instruktør 
Femølejren på museum 
Kvindemuseets udstilling om voldtægt 
Læs om den ligestillingsproblemerne på musikscenen


Mere på den internationale scene

Bloggen womensright.change.org har med en top 10 gjort status over,
hvilke sejrer, der har været for ligestillingen og kvinders
rettigheder på den internationale scene i 2010.
Læs mere om top-10 
AWID, Association for Women’s Rights in Development har lavet en billedserie, der viser en række af årets markante begivenheder.

Se billedserie fra AWID