”Mere reel ligestilling i Danmark” – sådan lyder overskriften til ligestillingsminister Mogens Jensens forord i Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2020 – også kaldet Ligestillingsredegørelsen.

Netop ordet ”reel” er værd at hæfte sig ved. For selv om Danmark flere steder i ligestillingsredegørelsen fremhæves som et af de mest ligestillede lande i verden, pointerer ligestillingsministeren, at vi langt fra er i mål.

”Når man lytter til debatten i Danmark og hører forskellige udsagn, så kan det nogle gange lyde som om, at vi har ligestilling i Danmark. Og det er rigtig nok, at vi i sammenligning med andre lande er kommet langt med ligestillingsarbejdet, men der er ikke reel ligestilling,” fastslår Mogens Jensen.

”At du stadig i 2020 ikke får den samme betaling for det samme stykke arbejde, når du er mand og kvinde – det er måske et af de stærkeste eksempler på, at vi ikke har reel ligestilling,” siger Mogens Jensen.

Han nævner kvinders underrepræsentation blandt ledere som et andet eksempel:

”Hvem sidder og træffer beslutningerne, både på direktionsgangene i virksomhederne, men også i det offentlige og i politik – der har du heller ikke en reel ligestilling, fordi kvinder fortsat er meget underrepræsenterede,” siger Mogens Jensen.

Ligestillingsdebat udsat

Ligestillingsredegørelsen udsendes hvert år af den til enhver tid siddende ligestillingsminister. Den fortæller om regeringens ligestillingspolitik for det kommende år og giver en kort afrapportering for det foregående år.

Hele 54 indsatspunkter er fremhævet i 2020-ligestillingsredegørelsens handlingsplan. Og selv om mange af indsatserne er igangværende, og nogle stammer fra den tidligere regerings tid, er der også mange nye indsatser.

Egentlig var det meningen, at Folketinget skulle debattere ligestillingsredegørelsen den 31. marts. Men på grund af corona-udbruddet er denne store årlige ligestillingsdebat udsat på ubestemt tid.

”Jeg vil selvfølgelig meget gerne have debatten – det vil vi jo alle sammen med de områder, vi arbejder med. Men der ligger mange lovforslag og beslutningsforslag, som venter, fordi de ikke har kunnet blive behandlet. Prioriteringen lader jeg være helt op til dem, som beslutter arbejdsgangen i Folketinget,” siger Mogens Jensen.

De fleste indsatser gennemføres

Ligestillingsministeren fastslår, at corona-udbruddet ikke kommer til at sætte regeringens ligestillingsarbejde i stå.

”Vi er i fuld gang med at gennemføre de initiativer, som fremgår af perspektiv- og handlingsplanen. Allerede med finansloven for i år blev der afsat over 400 millioner kroner til ligestillingsinitiativer i de kommende år, og dem er vi i gang med at rulle ud,” siger Mogens Jensen.

”Så er der selvfølgelig nogle ting, som lige nu må prioriteres over disse initiativer. Men mit mål og min forventning er, at de stadig kan blive gennemført, selv om noget af det vil blive i lidt andre former end oprindeligt planlagt. For eksempel Ungepanelet, som skal give unges perspektiv på ligestilling – de kan jo ikke mødes fysisk lige nu, men så mødes de digitalt, og så gennemføres de fysiske møder til efteråret.”

Mogens Jensen erkender dog også, at nogle af indsatserne i ligestillingsredegørelsen vil blive udskudt eller aflyst på grund af corona-udbruddet. Som eksempel nævner han de fællesnordiske arrangementer og konferencer for at markere 25 års-jubilæet for kvindekonferencen i Beijing.

Særlig fokus på unge

Unges ligestillingsudfordringer er et af de områder, som Mogens Jensen lægger særlig vægt på.

”Unge kan du inddrage selvstændigt i en debat og nogle initiativer. Det er også derfor, at jeg har lavet Ungepanelet og gør meget ud af at samle unge og få unge frem på talerstolen, så de kan komme med deres synspunkter,” siger Mogens Jensen.

Han fremhæver uddannelsesområdet som et område med en meget skæv kønsopdeling.

Skæv kønsfordeling på studiesteder

Kvinder er i klart overtal på uddannelser inden for omsorg og pleje.

Mænd indtager derimod størstedelen af pladserne på tekniske og naturvidenskabelige studier.

I forbindelse med studiestart 2019 bragte KVINFO en artikelserie om den skæve kønsfordeling på mange videregående uddannelser i Danmark.

Du kan læse artiklen med dette link.

”Der er en enorm skævhed i forhold til, hvilke uddannelser man vælger, hvis man er dreng eller pige, mand eller kvinde. En del af den skævhed kommer, fordi man ubevidst vejleder unge i kønsspecifikke retninger,” siger Mogens Jensen.

”Vi har et enormt arbejde med at få gjort op med den der ubevidste kønsskelnen, som er indlejret i nogle af de måder, vi agerer på. Det kan være som vejleder, men det kan også være, når uddannelsesinstitutioner forsøger at tiltrække nye studerende: PR-materialerne er ofte kønsspecifikke – det vil sige, at man på de humanistiske uddannelser skriver sit materiale målrettet kvinder og ikke mod både mænd og kvinder. Omvendt på de mere tekniske uddannelser der skriver man sit materiale, så det retter sig mere mod drenge og mænd. Det er noget af det, vi skal have lavet om på,” siger Mogens Jensen.

Støtte til KVINFO’s Mentornetværk

Ligestillingsudfordringer blandt minoritetsetniske borgere i Danmark er også i fokus i ligestillingsredegørelsen for 2020.

KVINFOs Mentornetværk

Formålet med Mentornetværket er at gøre det lettere for indvandrer- eller flygtningekvinder at finde vej ind på det danske arbejdsmarked og blive en integreret del af det danske samfund.

Både mentor og mentee er frivillige. De mødes to timer om måneden for at udveksle erfaringer om jobansøgning, ansættelsessamtaler, arbejdskultur og jobmuligheder.

Det er også muligt at indgå et mentormatch, hvor vægten ligger på at forbedre danskkundskaber eller opbygge nye sociale kontakter og netværk.

Du kan læse mere om KVINFOs mentornetværk med dette link.

Blandt de fremhævede indsatser er KVINFO’s Mentornetværk, som arbejder med at støtte og rådgive kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i deres bestræbelser for at få uddannelse og arbejde. Regeringen støtter KVINFO’s mentorindsats med to millioner kroner om året på Finansloven.

”En af de store ligestillingsudfordringer i Danmark er indvandrerkvinders stilling i samfundet, i familien, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt at lave en særlig indsats målrettet indvandrermiljøerne, hvor man oplyser og rådgiver kvinder – men også mænd – om, hvorfor vi i Danmark lægger så meget vægt på ligestilling og på at sikre, at kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet og bliver en integreret del af samfundet ligesom alle andre,” siger Mogens Jensen.

”Der har KVINFO’s Mentornetværk vist nogle rigtig gode resultater. Det er en aktivitet, som rammer lige ned i kernemålgruppen i forhold til nogle af dem, vi skal løfte allermest for at opnå reel ligestilling i Danmark,” siger Mogens Jensen.

Vold og kønskrænkende adfærd

Kampen mod vold og kønskrænkende adfærd præger også årets ligestillingsredegørelse.

Regeringens løfte om en samtykkebestemt voldtægtsbestemmelse i straffeloven nævnes specifikt som en af indsatserne. Regeringen forventer at fremsætte dette lovforslag i løbet af maj 2020.

Voldsrådgivning og kvindekrisecentre er allerede blevet styrket med bevillinger i finansloven for 2020. Og Socialstyrelsen er sat i gang med at indsamle viden om kvinder, mænd og børn, der er udsat for vold i nære relationer. Derudover vil regeringen blandt andet arbejde for at forebygge kønskrænkende adfærd og styrke mangfoldighed og inklusion i Forsvaret.

LGBTI+-rettigheder og global ligestilling

LGBTI+-personer har et særligt afsnit i ligestillingsredegørelsen.

Mogens Jensen lover at forsætte arbejdet med udgangspunkt i Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 2018-2021, som hans forgænger, Eva Kjer Hansen (V), søsatte i 2018.

”Den handlingsplan rummer en lang række rigtig gode initiativer, og det arbejde skal gøres færdig. Når den handlingsplan udløber, skal der en ny handlingsplan på banen, og den er jeg i gang med at forberede nu,” siger Mogens Jensen.

LGBTI+-personers rettigheder bliver også fremhævet i ligestillingsredegørelsens globale afsnit.

Overordnet set er det globale fokus dog primært rettet mod kvinder og piger. Blandt de nævnte indsatser er bilaterale programmer i lande som Bangladesh, Burkina Faso og Etiopien, støtte til pigers uddannelse i krisesituationer og ambitionen om at nedbryde digitale kønskløfter.

Du kan læse ligestillingsredegørelsen ved at bruge dette link.