Find et bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlemmer

Camilla Hersom (bestyrelsesleder)
Udpeget af den øvrige bestyrelse iht. vedtægternes § 4 stk. 3 som supplerende medlem. Udpeget første gang april 2017, genudpeget herefter. Udpeges for et år ad gangen.
E-mail: camilla.hersom@kvinfo.dk

Steen Baagøe Nielsen (vicebestyrelsesleder)
Udpeget af Danske Universiteter maj 2015 til og med forårsmøde 2019, genudpeget april 2019 til og med forårsmøde 2023.
Roskilde Universitet
E-mail: baagoee@ruc.dk

Vibeke Lehmann Nielsen (suppleant for Steen Baagøe Nielsen)
Udpeget af Danske Universiteter december 2016 til og med forårsmøde 2019, genudpeget april 2019 til og med forårsmøde 2023.
Aarhus Universitet
E-mail: vln@ps.au.dk

Michael Nebeling Petersen
Udpeget af Det Frie Forskningsråd forår 2020, til og med forårsmøde 2024.
Københavns Universitet
E-mail: nebeling@hum.ku.dk

Hanne Marlene Dahl (suppleant for Michael Nebeling Petersen)
Udpeget af Det Frie Forskningsråd forår 2020 til og med forårsmøde 2024.
Roskilde Universitet
E-mail: hmdahl@ruc.dk

Andreas Reventlow
Udpeget af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole forår 2020 til og med forårsmøde 2024.
International Media Support
E-mail: ar@mediasupport.org

Afventer udpegning (suppleant for Andreas Reventlow)
Udpeges af Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Anne Jensen
Udpeget af Rektorkollegiet fra foråret 2021 til og med forårsmøde 2025.
Københavns Universitet
E-mail: anne.jensen@sdu.dk

Claus D. Hansen (suppleant for Anne Jensen)
Udpeget af Rektorkollegiet fra foråret 2021 til og med forårsmøde 2025.
Aalborg Universitet
E-mail: clausdh@socsci.aau.dk

Robin May Schott
Udpeget af DIIS fra forår 2020 til og med forårsmøde 2024.
DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier
E-mail: rms@diis.dk

Lars Erslev Andersen (suppleant for Robin May Schott)
Udpeget af DIIS fra forår 2020 til og med forårsmøde 2024.
DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier
E-mail: lea@diis.dk

Mette Marie Yde Poulsen
Udpeget af Kvinderådet fra juni 2020 til og med forårsmøde 2024.
Danner
E-mail: mmy@danner.dk

Allan Boye Thulstrup (suppleant for Mette Yde Poulsen)
Udpeget af Kvinderådet
Dansk Journialistforbund
E-mail: abt@journalistforbundet.dk

Fahad Saeed
Udpeget af Mino Danmark fra april 2019 til og med forårsmøde 2023.
E-mail: fahadsaeed2@gmail.com

Mary Consolata (suppleant for Fahad Saeed)
Udpeget af Mino Danmark fra april 2019 til og med forårsmøde 2023.
E-mail: maryconsolata@gmail.com

Amma Asare-Nyako
Udpeget af Sabaah fra april 2019 til og med forårsmøde 2023.
E-mail: amma@sabaah.dk

Sandra Leiton Soliz (suppleant for Dijana Dix Omerbasic)
Udpeget af Sabaah april fra 2019 til og med forårsmøde 2023.
E-mail:

Alexander Andersson
Udpeget af KVINFOs personale fra oktober 2021 til og med efterårsmøde 2025.
KVINFO
E-mail: alexander.andersson@kvinfo.dk

Hanan Chemlali Rosendal (suppleant for Alexander Andersson)
Udpeget af KVINFOs personale fra oktober 2021 til og med efterårsmøde 2025.
KVINFO
E-mail: hanan.chemlali@kvinfo.dk

 

Uddrag af KVINFOs vedtægter:

Ledelse

§ 3
KVINFOs øverste ledelse er bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af direktøren.

Stk. 2. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

  1. En repræsentant udpeget af DIIS for at sikre kompetencer indenfor internationalt samarbejde
  2. To repræsentanter udpeget af Rektorkollegiet
  3. En repræsentant udpeget for Forskningsstyrelsen
  4. En repræsentant for kvindeorganisationerne, udpeget af Kvinderådet
  5. En repræsentant for medarbejderne på KVINFO
  6. En repræsentant for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
  7. To repræsentanter udpeget af de to organisationer, som bestyrelsen på udpegningstidspunktet vurderer bedst repræsenterer mangfoldighed

Stk. 3. Den udpegende institution indstiller tillige en suppleant. Hvis repræsentanten er forhindret i at møde, deltager suppleanten i mødet.

 

Valg og konstituering af bestyrelsen

§ 4
Bestyrelsesmedlemmers valgperiode er fire år med mulighed for genudpegning i yderligere én fire-års periode. Senest tre måneder før udløbet af et bestyrelsesmedlems valgperiode spørges den udpegende institution, hvem den ønsker sig repræsenteret af i den følgende periode.

Stk. 2. Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer beder bestyrelsen de relevante institutioner om at indstille to kandidater, der repræsenter mere end ét køn . Indstillingen behandles af bestyrelseslederen og direktøren, der sammen beslutter, hvilken af de to kandidater, der indtræder i KVINFOs bestyrelse. I tilfælde af uenighed mellem bestyrelsesleder og direktør, træffer bestyrelsen afgørelsen. Den kandidat, der ikke indtræder som medlem, indtræder som suppleant.
Stk. 3. Bestyrelsen udpeger en bestyrelsesleder af sin midte.
Stk. 4. Bestyrelsen kan vælge selv at supplere bestyrelsen med ét ekstra medlem, såfremt der er behov for supplerende kompetencer eller kapacitet. Supplerende medlemmer kan maksimalt indlemmes i bestyrelsen for 12 mrd. ad gangen, men kan fornys op til 4 år i alt. Enhver beslutning om indlemmelse, fornyelse eller evt. aflønning af et supplerende bestyrelsesmedlem kræver, at mindst 2/3 af de ordinære medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Det supplerende medlem har i øvrigt samme rettigheder, ansvar og forpligtelser som ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Opdateret 10. maj 2019

-/HL