Find et bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlemmer

Camilla Hersom (bestyrelsesleder)
Udpeget af den øvrige bestyrelse iht. vedtægternes § 4 stk. 3 som supplerende medlem. Udpeget første gang april 2017, genudpeget april 2018. Udpeges for et år ad gangen.
E-mail: camilla.hersom@kvinfo.dk

Steen Baagøe Nielsen (vicebestyrelsesleder)
Udpeget af Danske Universiteter maj 2015 til og med forårsmøde 2019, genudpeget april 2019 til og med forårsmøde 2023
Roskilde Universitet
E-mail: baagoee@ruc.dk

Vibeke Lehmann Nielsen (suppleant for Steen Baagøe Nielsen)
Udpeget af Danske Universiteter december 2016 til og med forårsmøde 2019, genudpeget april 2019 til og med forårsmøde 2023
Aarhus Universitet
E-mail: vln@ps.au.dk

Christina Fiig
Udpeget af Det Frie Forskningsråd december 2011, genudpeget april 2016 – til og med forårsmøde 2020
Aarhus Universitet
E-mail: cfiig@cas.au.dk

Dag Heede (suppleant for Christina Fiig)
Udpeget af Det Frie Forskningsråd april 2016 – til og med forårsmøde 2020
Syddansk Universitet
E-mail: heede@sdu.dk

Trine Nielsen
Udpeget af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole oktober 2016 – til og med efterårsmøde 2020
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
E-mail: trni@dmjx.dk

Nikolaj Christensen (suppleant for Trine Nielsen)
Udpeget af Danmarks Medie og Journalisthøjskole oktober 2016 – til og med efterårsmøde 2020
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
E-mail: nc@dmjx.dk

Anne Jensen
Udpeget af Danske Universiteter fra foråret 2017 – til og med forårsmøde 2021
Syddansk Universitet
E-mail: anne.jensen@sdu.dk

Morten Kyed (suppleant for Anne Jensen)
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Det samfundsvidenskabelige Fakultet
Aalborg Universitet
E-mail: mkyed@socsci.aau.dk

Robin May Schott
Udpeget af DIIS i forbindelse med Rasmus Boserups jobskifte), feb. 2019 – til og med forårsmøde 2020
DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier
E-mail: rms@diis.dk

(Lars Erslev Andersen suppleant for Robin May Schott)
Udpeget af DIIS, februar 2019, til og med forårsmøde 2020
DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier
E-mail: lea@diis.dk

Lea Friedberg
Udpeget af Kvinderådet, juni 2016 – til og med forårsmøde 2020
Dansk Magisterforening
E-mail: lea.friedberg1@gmail.com

Signe Vahlun (suppleant for Lea Friedberg)
Udpeget af Kvinderådet, maj 2018 – til og med forårsmøde 2020
E-mail: signe.vahlun@danskkvindesamfund.dk

Fahad Saeed
Udpeget af Mino Danmark april 2019 – til og med forårsmøde 2023
E-mail: fahadsaeed2@gmail.com

Mary Consolata (suppleant for Fahad Saeed)
Udpeget af Mino Danmark april 2019 – til og med forårsmøde 2023
E-mail: maryconsolata@gmail.com

Dijana Dix Omerbasic
Udpeget af Sabaah april 2019 – til og med forårsmøde 2023
E-mail: dijana@sabaah.dk

Malte Breiding Hansen (suppleant Dijana Dix Omerbasic)
Udpeget af Sabaah april 2019 – til og med forårsmøde 2023
E-mail: malte@sabaah.dk

Jeannette Knudsen
Udpeget af KVINFOs personale april 2018 – til og med forårsmøde 2020
KVINFO
E-mail: jeannette.knudsen@kvinfo.dk

Rebekka Mahler (supplant for Jeannette Knudsen)
Udpeget af KVINFOs personale januar 2016 – til og med forårsmøde 2020
KVINFO
E-mail: rebekka.mahler@kvinfo.dk 

 

Uddrag af KVINFOs vedtægter:

Ledelse

 • 3
  KVINFOs øverste ledelse er bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af direktøren.

Stk. 2. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

 1. En repræsentant udpeget af DIIS for at sikre kompetencer indenfor internationalt samarbejde
 2. To repræsentanter udpeget af Rektorkollegiet
 3. En repræsentant udpeget for Forskningsstyrelsen
 4. En repræsentant for kvindeorganisationerne, udpeget af Kvinderådet
 5. En repræsentant for medarbejderne på KVINFO
 6. En repræsentant for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 7. To repræsentanter udpeget af de to organisationer, som bestyrelsen på udpegningstidspunktet vurderer bedst repræsenterer mangfoldighed

Stk. 3. Den udpegende institution indstiller tillige en suppleant. Hvis repræsentanten er forhindret i at møde, deltager suppleanten i mødet.

 

Valg og konstituering af bestyrelsen

 • 4
  Bestyrelsesmedlemmers valgperiode er fire år med mulighed for genudpegning i yderligere én fire-års periode. Senest tre måneder før udløbet af et bestyrelsesmedlems valgperiode spørges den udpegende institution, hvem den ønsker sig repræsenteret af i den følgende periode.

Stk. 2. Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer beder bestyrelsen de relevante institutioner om at indstille to kandidater, der repræsenter mere end ét køn . Indstillingen behandles af bestyrelseslederen og direktøren, der sammen beslutter, hvilken af de to kandidater, der indtræder i KVINFOs bestyrelse. I tilfælde af uenighed mellem bestyrelsesleder og direktør, træffer bestyrelsen afgørelsen. Den kandidat, der ikke indtræder som medlem, indtræder som suppleant.
Stk. 3. Bestyrelsen udpeger en bestyrelsesleder af sin midte.
Stk. 4. Bestyrelsen kan vælge selv at supplere bestyrelsen med ét ekstra medlem, såfremt der er behov for supplerende kompetencer eller kapacitet. Supplerende medlemmer kan maksimalt indlemmes i bestyrelsen for 12 mrd. ad gangen, men kan fornys op til 4 år i alt. Enhver beslutning om indlemmelse, fornyelse eller evt. aflønning af et supplerende bestyrelsesmedlem kræver, at mindst 2/3 af de ordinære medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Det supplerende medlem har i øvrigt samme rettigheder, ansvar og forpligtelser som ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Opdateret 10. maj 2019

-/HL