Nene La Beet

KVINFO har her forsøgt at samle forskellige lande og institutioners officielle information om omskæring, ligesom vi har medtaget et lille udvalg af debatindlæg fra begge sider, så alle, der har lyst, kan danne sig deres eget informerede overblik.

Debatten og problemstillingerne er forskellige alt efter hvilken verdensdel, man befinder sig i. Debatten i Danmark og visse andre vestlige lande afspejler ikke en verdensomspændende tendens. Fx har omskæring været helt almindelig praksis i USA, og først de senere år ses en tiltagende omskæringsmodstand i USA.

Danmark

Fra det officielle Danmark er det Sundhedsstyrelsens vurdering (fra 2013), der er den gældende. Styrelsen skriver:

”Der er ikke tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation til generelt at anbefale omskæring af drengebørn. Samtidig er der ikke sådanne risici ved indgrebet, når det foretages korrekt og af kompetente læger, at styrelsen finder anledning til at anbefale et forbud af rituel omskæring af drengebørn.”

Omskæring af drengebørn i Danmark finder sted iht. en vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

En omfattende dansk undersøgelse fra 2016, offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Pediatrics, af medicinsk begrundet omskæring af drenge i Danmark viser, at det er ca. 0,5% af drenge, der bliver omskåret af medicinske årsager. I 2017 var det tal 3.831– samtidig blev der registreret 662 religiøst motiverede omskæringer (tal oplyst fra Sundhedsministeriet). Sundhedsstyrelsen regner dog med, at der er et mørketal, og  det reelle tal anslås til at være mellem 1000 og 2000.

Et flertal af danskerne har ved meningsmålinger givet udtryk for, at de ønsker at indføre et forbud, og der er indsamlet de krævede 50.000 underskrifter til et borgerforslag, der hvis det vedtages pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, som ulovliggør omskæring af umyndige drenge uden medicinsk indikation.

Folketinget har endnu ikke taget officiel stilling, men flere af partierne har.

Siden artiklen, der linkes til herover, blev skrevet, har Socialdemokratiet bestemt sig for at stemme imod beslutningsforslaget, mens Enhedslisten stemmer for, og der er opstået tvivl hos Konservative og DF i forhold til forslagets nuværende udformning, der vil indebære en lovliggørelse af omskæring af kvinder over 18 år.

Der har været afholdt et lukket samråd bestående af udenrigsminister Anders Samuelsen, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, justitsminister Søren Pape Poulsen samt sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Ministrene anbefaler ikke et forbud, hvilket også er regeringens officielle holdning.

Etisk råd kom med deres vurdering 26/6: Flertallet går ikke ind for et forbud.

Debatindlæg

Debatten om omskæring af drenge og mænd har været polariseret og stærkt følelsesladet. Vi har udvalgt fire debatindlæg, som du kan læse, hvis du gerne vil høre argumenterne på begge sider.

Den liberale jurist og menneskeretsekspert Jacob McHangama gennemgår argumenterne for og imod omskæring. Lær artiklen hos Zetland. Hans egen konklusion er, let tøvende, at gå ind for fortsat at tillade det.

Antropolog og mandeforsker Christian Groes ser på omskæring med et antropologisk blik. Læs artiklen i Information. Christian Groes er modstander af et forbud.

Læge og sexolog Christian Graugaard er imod omskæring. Læs hans argumenter i Politiken. Han anbefaler et forbud.

Læge Morten Frisch er medforslagsstiller af borgerforslaget. Læs artiklen i Kristeligt Dagblad. Han er tilhænger af et forbud.

 

Kan omskæring af piger og drenge sidestilles?

I Danmark og hele den vestlige verden er der forbud mod omskæring af piger. Flere tilhængere af et forbud mod omskæring af drenge sammenligner derfor mandlig og kvindelig omskæring, og peger på, at det manglende forbud mod drengeomskæring er et ligestillingsspørgsmål. Dette argument savner imidlertid opbakning fra internationale organisationer, der beskæftiger sig med sundhed. Afskaffelse af kvindelig omskæring er et delmål under FN’s Verdensmål 5. WHO kalder det konsekvent for Female Genital Mutilation (FGM), hvilket direkte oversat til dansk betyder kvindelig kønslemlæstelse. WHO har netop udgivet en håndbog om, hvordan verdens FGM-ofre skal behandles, og hvad der kan gøres for at forebygge. Et metastudie publiceret i British Medical Journal belyser helbredsrisici ved FGM. Som et eksempel på, hvor forskelligt sundhedsmyndigheder vurderer mandlig og kvindelig omskæring, kan man se på det britiske National Health Services’ oplysningssider om omskæring af drenge og om FGM.

Er drengeomskæring en overtrædelse af Menneskerettighederne?

 Menneskeretskonventionens

Artikel 3 forbyder tortur, samt “umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf”. Der er ingen undtagelser fra eller begrænsninger på denne ret.

Artikel 8 giver enhver ret til respekt for “sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance”, med begrænsninger der er “i overensstemmelse med loven” og “nødvendige i et demokratisk samfund”.

Artikel 9 giver ret til frihed for tanke, samvittighed og religion. Dette indbefatter retten til at skifte religion eller overbevisning, samt til at følge sin religion eller overbevisning ved tilbedelse, undervisning, praksis og overholdelse, under visse begrænsninger der er “foreskrevet ved lov” og er “nødvendige i et demokratisk samfund”.

En artikel i British Medical Journal gennemgår nøje forholdet mellem de tre artikler og mandlig omskæring. Den konkluderer ikke noget.

Striden mellem tilhængere og modstandere handler i høj grad om fortolkningen af disse rettigheder og om, hvorvidt den ene artikel skal have forrang frem for den anden.

Der henvises også til Børnekonventionen. Her kan det være de følgende artikler, der kommer i spil:

Artikel 3, hvor samfundet forpligter sig til at sikre barnets interesser, når der træffes beslutninger.

Artikel 14, hvor der tales om barnets ret til frit at bestemme og praktisere sin tro.

Artikel 19, hvor staten forpligter sig til at beskytte barnet mod alle former for mishandling.

Argumentationen for og imod er den samme her som i forhold til menneskerettighederne.

Resten af verden

I en vestlig kontekst skiller USA og i mindre omfang England sig ud, når det gælder omskæring.

I USA har omskæring været helt almindeligt – over 60 % af en årgang drengebabyer var i 1980 omskåret. Siden da er tallet faldet støt og roligt, så det i dag ligger på omkring 30%. Sidstnævnte tal er dog omdiskuteret, og måske er faldet ikke helt så drastisk.

Det amerikanske Center for Disease Control (den amerikanske Sundhedsstyrelse) har altid anbefalet omskæring som smitteforebyggende foranstaltning. I dag skriver de stadig: In summary, the current scientific evidence shows that MC provides protection against numerous adverse medical conditions and infections, and the benefits of the procedure, including cost-savings over the long-term, greatly exceed risks, with benefits found in both poor and wealthy countries such as the United States.”

Den amerikanske forening af børnelæger AAP er ligeledes helt uforbeholden i deres anbefaling af omskæring.

I det amerikanske internet-magasin Quartz har den jødiske skribent Emily Bobrow skrevet en omfattende gennemgang af omskæring i en amerikansk kontekst. Hun gennemgår også omskæringens historie. Hun er modstander af omskæring, men forholder sig ikke til et evt. forbud. Der er skrevet en lang række artikler om emnet, men vi anbefaler denne, fordi den er grundig og sober.

I Storbritannien begyndte antallet af omskårne at falde drastisk, da National Health Service besluttede, at der ikke var medicinsk indikation for omskæring, og det derfor ikke længere var dækket af sygesikringen. Det har betydet, at der i 1930’erne blev omskåret 35% af en årgang, mens 6,5% blev omskåret i 1980’erne. Tallet er endnu lavere i dag.

WHO og Wikipedia har oversigter over antallet af omskårne i hele verden. Ingen lande i verden har hidtil forbudt omskæring af drenge.

Den eneste undtagelse fra fald i antallet er det sydlige Afrika, hvor WHO og UNAids anbefaler omskæring både af drenge og voksne mænd, fordi organisationerne mener, at det er påvist, at det reducerer risikoen for smitte med hiv fra kvinde til mand betydeligt. Dette skal ses på baggrund af en enorm udbredelse af hiv i det sydlige Afrika.