Straffelovrådets betænkning om ny voldstægtsbestemmellse er netop offentliggjort. Dette er KVINFO’s gennemgang og vurdering foretaget på baggrund af betænkningens resumé, siderne 12-26.

Straffelovrådets betænkning findes på dette link.

Politisk forståelsespapir om samtykkebaseret voldtægtslovgivning

I Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten: Retfærdig retning for Danmark besluttede regeringen og dens støttepartier blandt andet at tage initiativ til en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. I papiret står: 

“Sikre bedre ligestilling. En ny regering ønsker et samfund, hvor mænd og kvinder har reelt lige muligheder. En ny regering vil blandt andet på baggrund af Straffelovsrådets anbefalinger hvad angår muligheden for at gennemføre en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse tage initiativ til lovgivning.”

Link til forståelsespapir mellem regeringen og støttepartierne.

Link til det kommissorium, som er baggrund for Straffelovrådets betænkning.

Den nuværende voldtægtsbestemmelse

Ifølge straffelovens §216 straffes for voldtægt den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, eller skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. lovens §260 eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

I praksis er det ved bevisførelsen afgørende om forurettede gjorde modstand mod vold eller tvang eller var ude af stand til at modsætte sig handlingen. Efter praksis omfatter bestemmelsen ikke tilfælde, hvor forurettede var passiv eller ’frøs’.

Viden om den udbredte reaktion, at kroppen ’fryser’ ved voldtægt. Se fx dette link.

Straffelovrådets forslag til en ny voldtægtsbestemmelse

Straffelovrådets flertal foreslår i sin betænkning link en bestemmelse, der baserer sig på et kriterium om frivillighed. Et mindretal foreslår en bestemmelse, der baserer sig på et kriterium om samtykke.

Download skema som pdf via dette link.

KVINFOs vurdering

Det er KVINFOs vurdering, at en bestemmelse baseret på samtykke bedst er i overensstemmelse med forståelsespapiret og i øvrigt hensigten bag ønsket om at ændre bestemmelsen.

En bestemmelse baseret på samtykke er også i bedre overensstemmelse med en nutidig opfattelse af den personlige frihed og seksuelle selvbestemmelsesret.

Forslaget om frivillighed forudsætter således f.eks., at man i nogle situationer straffrit kan have sex med en person, der forholder sig helt passiv uden at efterprøve, om den anden part er med. Forslaget om at basere bestemmelsen på samtykke fordrer for straffrihed derimod som minimum en form for tilkendegivelse af, at den anden part er med.

En bestemmelse baseret på frivillighed medfører så vidt ses status quo i forhold til nogle af de problemer, som det var ønsket at ændre for eksempel i forhold til viden om, at personer der udsættes for voldtægt ofte ’fryser’ og derfor ikke kan vise, at der ikke forelå frivillighed.

Ved en bestemmelse, der baserer sig på frivillighed, er det efter omstændighederne den forurettede, der må sige fra. Ved forslag om samtykke har begge pligt til afklaring og den, der tager initiativ får ansvar for at sikre sig, at den anden part er med.

Det er desuden mere i overensstemmelse med tiden, at vurderingen af, om der er tale om et strafbart forhold foregår på gerningstidspunktet frem for på en samlet vurderingen af hvad, der er gået forud eller sket efterfølgende.

Det bemærkes, at svensk lovgivning anvender ’frivillighed’ fordi man i Sverige ikke ønskede at ’samtykke’ skulle kunne forveksles med svensk rets generelle definition af samtykke som straffrihedsgrund. I dansk ret er samtykke ikke defineret som en generel straffrihedsgrund. Om der kan gives samtykke som straffrihedsgrund afhænger i dansk ret af den enkelte forbrydelse. Der er således ikke på samme måde i dansk ret noget til hinder for at anvende begrebet ’samtykke’ i bestemmelsen.

Det er KVINFOs vurdering, at forskellene mellem en bestemmelse baseret på hhv. frivillighed og samtykke er væsentlige og betydningsfulde. En lovgivning baseret på samtykke kan reelt sikre den personlige frihed og den enkeltes seksuelle selvbestemmelsesret. Det er fundamentale rettigheder, som bør sikres for fremtiden.

Den svenske voldtægtsbestemmelse lyder:

”Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om 1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan, 2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller 3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.”