1. Da Lønkommissionen barslede med deres rapport, var budskabet, at der ikke er nogen ligelønsproblemer på det danske arbejdsmarked. Er I enig eller uenig? Eller skal diskussionen om ligeløn tilbage i overenskomstforhandlingerne og/eller ind i lovgivningen?

SF er uenig i, at der ikke eksisterer nogen ligelønsproblemer på det danske arbejdsmarked. Lønkommissionen kom heller ikke hele vejen rundt om problemstillingen, idet det ikke lykkedes Lønkommissionen at opnå enighed om hvordan mande- og kvindedominerede fagområder skulle sammenlignes. På den baggrund vil SF arbejde for at få præciseret “arbejde af samme værdi” i lov om ligeløn.

2. Hvordan vil I sikre jer, at nye politiske initiativer bliver ligestillingsvurderet, så man i beslutningsprocessen får synliggjort eventuelle kønsmæssige skævheder?

Den nuværende regerings praksis, når det kommer til ligestillingsvurderinger, har vist, at der er behov for en præcisering af ligestillingslovens § 4, der omhandler offentlige myndigheders pligt til at indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning, så ministre ikke fremover blot kan afvise at lave en ligestillingvurdering.

3. Hvordan forholder partiet sig til øremærket barsel til mænd?

SF vil øremærke 12 ugers barselsorlov til faren, som også Sverige, Norge og Island har særdeles gode erfaringer med. I dag risikerer fædre fyring, hvis de fremsætter ønske om at holde barselsorlov.

4. Hvordan skal Danmark placere sig i forhold til den internationale ligestillingsdagsorden?

SF ser meget gerne, at Danmark kommer tilbage i front som ligestillingspolitisk dynamo i EU. Det er derfor også problematisk, at Danmarks forbehold på retsområdet pt. forhindrer os i forhold til en forstærket indsats mod prostitution og kvindehandel.