Jørgen Poulsen

Det siger statistikkerne om køn og uddannelse:

Danmarks Statistik

Alle data i artiklerne stammer fra Danmarks Statistik. Du kan finde flere tal om køn og ligestilling på Danmarks Statistiks ligestillingswebsite, som samler en lang række statistikker, der vedrører ligestilling.

Flere unge kvinder end mænd tager videregående uddannelse. De erhvervsfaglige uddannelser er det eneste område, hvor der er flere mænd end kvinder. Men også her haler de unge kvinder langsomt ind på mændene. Hvor der i 2010 var 8,8 procentpoint flere mænd på erhvervsskolerne end kvinder, var det i 2016 med faldet med næsten 1 procentpoint til 7,9 procentpoint.

Blandt bachelorer og kandidater på lange videregående uddannelser er flertallet kvinder. Fra 2010 til 2016 er kvinderne yderligere spurtet fra mændene. I 2010 afsluttede 2 procentpoint flere kvinder end mænd en bachelor. I 2016 var afstanden øget til 2,6 procentpoint. For de lange videregående uddannelser er forskellen øget endnu mere. Fra en forskel i 2010 på 1,3 procentpoint er den i 2016 vokset til 3,8 procentpoint.

 

UNGE KVINDER ER BEDRE UDDANNET END UNGE MÆND

Figur 1

Erhvervsfaglige uddannelser:

 

Tabel 1

20102016
Mænd (pct.)33.127.7
Kvinder (pct.)24.319.8
Forskel8.87.9

Tal og Fakta – Mænds og kvinders Liv

Denne oversigt med statistik er en del af artikelserien “Tal og Fakta – Mænds og Kvinders Liv”.
– Læs intro-artiklen til artikelserien
– Læs ”Min egen lykkes smed” om de unge voksne
– Læs ”Med tid til børn” om børnefamilien
– Læs ”Seniorliv på kajkanten” om livet efter pension

Figur 1 og tabel 1: De erhvervsfaglige uddannelser er det eneste område, hvor der er flere mænd end kvinder. I 2016 havde 27,7 % af de 25-29-årige mænd afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse som deres højeste uddannelse, mens det gjaldt 19,8 % af kvinderne. Afstanden mellem de to køn er siden 2010 indsnævret til 7,9 % fra 8,8 %. Det vil sige, at kvinderne haler ind på mændene. Hvad er årsagen til det generelle fald i antallet af elever på erhvervsuddannelserne? Samtidig med, at vi ser et fald i andelen af unge, der afslutter en erhvervsuddannelse, ser vi en stigning i andelen af unge, der tager en uddannelse på højere niveauer.

 

Figur 2

Bacheloruddannelser:

 

Tabel 2

20102016
Mænd (pct.)6.88.0
Kvinder (pct.)8.810.6
Forskel2.02.6

 

Figur 2 og tabel 2: Der er sket en vækst i antallet af unge, der i løbet af perioden 2010 til 2016 har taget en bachelor. Samtidig ses det, at kvinderne er i overtal, og at gabet mellem de to køn er vokset i perioden. Hvor der i 2010 var 2 procentpoint flere kvinder, der tog en bachelor, var andelen af kvinder i 2016 øget til 2,6 procentpoint. Ser man på datamaterialet for de mellemliggende år, kan man se, at forskellen toppede med 2,8 % i 2013 og 2014, og at mænd de følgende 2 år har halet marginalt ind på kvinderne.

 

Figur 3

Lange videregående uddannelser:

 

Tabel 3

20102016
Mænd (pct.)11.713.1
Kvinder (pct.)13.016.9
Forskel1.33.8

 

Figur 3 og tabel 3: I 2016 havde 11,7 % af mændene under 35 år taget en lang videregående uddannelse. For kvinderne var det 13,1 %. Forskellen mellem de to køn er siden 2010 øget fra 1,3 procentpoint til 3,8 procentpoint. I modsætningen til bacheloruddannelserne er tendensen her, at gabet mellem de to køn fortsætter med at vokse.

Det siger statistikkerne om valg af fag og karriere:

Unge har i generationer valgt kønstypiske studieretninger, sådan at de uddanner sig til traditionelle kvinde- og mandefag. Det gør de unge stadig, viser Undervisningsministeriets opgørelse over optag på uddannelserne fra 2010 til 2017. https://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/2017/notat-12-kon.pdf

På erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne er andelen af kvindelige studerende over 80 % på designområdet samt de sundheds- og samfundsfaglige områder. Derimod er andelen af mænd særlig høj på de maritime, tekniske og it-faglige områder. På det tekniske område er andelen af kvindelige studerende dog vokset med 5 procentpoint siden 2010.  På bacheloruddannelserne er kvindeandelen højest på de kunstneriske uddannelser samt indenfor sundhedsvidenskab og humaniora, mens andelen af mænd er høj inden for teknisk videnskab.

VALGET AF UDDANNELSE OG FAG ER KØNSSTEREOTYPT FOR FLERTALLET AF UNGE

Tabel 4

Erhvervsakademi/professionsbachelor

20102017
KvinderMændKvindermænd
Designfaglige område88 %12 %83 %17 %
It-faglige område27 %73 %28 %72 %
Maritime område2 %98 %2 %98 %
Medie og kommunikation49 %51 %60 %40 %
Pædagogiske område68 %32 %69 %31 %
Samfundsfaglige område85 %15 %82 %18 %
Sundhedsfaglige område86 %14 %85 %15 %
Tekniske område17 %83 %22 %78 %
Økonomisk merkantile område50 %50 %50 %50%

Tabel 5

Bacheloruddannelser:

20102017
KvinderMændKvindermænd
Humaniora67 %33 %65 %35 %
Kunstneriske uddannelser62 %38 %68 %32 %
Naturvidenskab46 %54 %43 %57 %
Sundhedsvidenskab65 %35 %68 %32 %
Teknisk videnskab31 %69 %33 %67 %

 

Tabel 4 og 5: På erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne er kvindeandelen særligt høj på det sundhedsfaglige område (2017 = 85 %.), det designfaglige område (2017 = 83 %) og det samfundsfaglige område (2017 = 82 %). Derimod er andelen af mænd særlig høj på de maritime (2017 – 98 %), tekniske (2017 = 78 %) og de it-faglige områder (2017 = 72 %). På det tekniske område er andelen af kvindelige studerende vokset med 5 procentpoint siden 2010.

På bacheloruddannelserne er kvindeandelen højest på de kunstneriske uddannelser og sundhedsvidenskab (2017 = 68 %) og humaniora (2017 = 65 %.). Andelen af mænd er høj inden for teknisk videnskab (67 %).

Find flere statistikker i Danmarks Statistiks databank.