Læs mere

Konventionen kort: Europarådet har udgivet en pjece om Istanbul-konventionen.

Hele konventionen kan du finde her: Istanbul-konventionen

”Europarådets konvention af 11. maj 2011 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet” er det officielle navn. I daglig tale kaldet ”Istanbul-konventionen”.

Den har til formål at bidrage til afskaffelsen af diskrimination mod kvinder og at skabe en omfattende ramme, politikker mv., der beskytter ofrene for vold mod kvinder. Danmark var selv med til at forhandle den på plads og med undertegnelsen af Istanbul-konventionen i 2013 har den danske stat en forpligtelse til at sikre, at national lovgivning lever op til konventionens bestemmelser.

Istanbul-konventionens artikel 36 vedrører seksuel vold, herunder voldtægt. Ifølge denne bestemmelse er underskriverne forpligtet til at træffe lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at den forsætlige udøvelse af seksuelle handlinger med en anden person, uden den pågældendes samtykke, er strafbart.

Den centrale definition af voldtægt i Istanbul-konventionen er således det manglende samtykke, hvilket adskiller sig fra den danske straffelovs definition af voldtægt. Den knyttes i stedet i det væsentligste op på tvang, vold og trusler.

Anbefaler ”på det kraftigste”

Viden om voldtægt

KVINFO har lavet en række artikler med overblik over forskellige aspekter af voldtægtsområdet, lovgivningen mm. Du finder dem her:

Og i forbindelse med debatten om, om der skal indføres en samtykkebaseret voldtægtsdefinition:

Til at overvåge gennemførelsen af Istanbul-konventionen har Europarådet nedsat ekspertgruppen GREVIO. Danmarks implementering af konventionen blev kortlagt i en rapport i november 2017.

I rapporten opfordrer GREVIO “på det kraftigste” Danmark til at bevæge sig væk fra den nuværende lovgivning vedrørende seksuel vold, herunder voldtægt, og i stedet basere lovgivningen på samtykke som påkrævet i Istanbul-konventionens artikel 36. Ifølge GREVIO vil dette være et vigtigt skridt i retningen af at holde gerningsmændene ansvarlige for voldtægt, uanset at de af en række årsager ikke behøvede at anvende vold, trusler om vold eller tvang i den pågældende situation.

GREVIO-rapporten fastslår altså, at Danmark ikke lever op til Istanbul-konventionen i arbejdet med forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder på voldtægtsområdet. Anbefalingen ”på det kraftigste” til at implementere samtykke i voldtægtslovgivningen er ifølge GREVIO den anbefaling, der anvendes, når der er konstateret mangler i national lovgivning, der – for at sikre den nødvendige implementering af Istanbul-konventionen – skal afhjælpes i den nærmeste fremtid.

Der er da også efter flere års fastlåste fronter bevægelse i debatten i Danmark. Justitsminister Søren Pape Poulsen har bebudet, at der skal laves i en udredning af erfaringerne fra de 10 lande i Europa, som allerede i dag lever op til Istanbul-konventionen og har indført en samtykkebaseret definition af voldtægt.  Det fremgik ikke af hans udmelding, om konventionen eller anbefalingerne i GREVIO-rapporten bliver en del af grundlaget for udredningen, men det ville være naturligt.