Om The Global Gender Report

 
The Global Gender Report blev introduceret af World Economic Forum i 2006. Den giver et overblik over de kønsbaserede forskelle på globalt plan. Indekset måler ulighed ud fra økonomiske, politiske, udannelsesmæssige og sundhedsbaserede kriterier.
Island topper listen i The Gender Gap Report, 2013, mens Danmark ligger nr. 8 uf af 136 lande. Yemen indtager 136. pladsen.
Læs om World Economic Forum’s Gender Gap Report 
Læs også Women Dialogue’s interview med Amal Al-Basha, der som kvinde deltager i Den Nationale Dialog:
”Det er en sejr, at vi har fået så stor en repræsentation af kvinder i den nationale dialog. Kvinderne har virkelig mobiliseret sig omkring denne proces over hele landet. De kimer mig ned for at høre, hvad de kan bidrage med for at gøre det til en succes,” Amal Al-Basha.

Når World Economic Forum hvert år offentliggør den globale ligestillingsrapport, The Global Gender Gap Report, har Yemen længe indtaget sidstepladsen (nr. 136), som det land, hvor kvinder er dårligst stillede. Det er især de yemenitiske kvinders manglende forfatningssikrede rettigheder, lave arbejdsmarkedsdeltagelse, manglende uddannelsesmuligheder og landets vedvarende problemer med børneægteskaber og kønsrelateret vold, der gang på gang placerer Yemen i bunden af den internationale rapport.
Der er dog håb forude for Yemens kvinder. Den seneste Gender Gap Report fra 2013 viser nemlig, at Yemen samtidig er blandt de syv lande på globalt plan, der rykker hurtigst, når det handler om at forbedre de eksisterende vilkår for kvinder.
Bilqis Abu-Osba, professor i statskundskab på Universitetet i Sana’a, er én af de kvinder, der arbejder for at styrke kvinders rettigheder i Yemen. Hun har et klart mål: Når landets nye forfatning skal skrives i 2014, skal der indføjes en paragraf, der via en kvoteordning sikrer Yemens kvinder 30 procents politisk deltagelse.
Bilqis Abu-Osba har selv syv år bag sig som første og eneste kvinde i landets anti-korruptionskomité, og hun kender de barrierer, kvinder møder, når de søger indflydelse på det politiske plan. I dag er hun én af grundlæggerne af Volunteers Alliance for Women’s Rights, en bred koalition af civil rights organisationer (CRO’s) og aktivister, der alle arbejder for en 30 procents repræsentation af kvinder i det politiske liv.

En ny generation af kvinder på vej

Bilqis Abu-Osba ved godt, at det kræver et enormt lobbyarbejde og en god portion strategisk tænkning at nå det mål, men hun er optimist til trods for, at landet har befundet sig i en lang overgangsperiode, efter at landet afsatte præsident Saleh i 2012, som konsekvens af de arabiske revolutioner i regionen. På den ene side er der fare for landets interne sikkerhed. På den anden side åbner det også et unikt vindue for positiv forandring. Og Abu-Osba vælger at fokusere på det sidste.
Mange ting ændrede sig for kvinderne i Yemen under revolutionen. Tidligere kunne kvinder ikke gå uledsagede på gaden, og det ville være uhørt, at en kvinde overnattede ude alene. Men under revolutionen deltog kvinderne på lige fod med mændene. De demonstrerede på gaderne og overnattede på byens pladser. Ikke bare en dag eller to, men i månedsvis. Det har bragt en hel ny generation af selvstændige, unge kvinder frem i Yemen. De vil have uddannelse og arbejde, de taler godt engelsk og er gode til at kommunikere på internettet, fortæller Bilqis Abu-Osba.

Kontinuerligt pres for indflydelse

Selvom kvinderne kæmpede på lige fod med mændene under revolutionen, skal de dog ikke forvente, at de automatisk bliver inkluderet i det nye politiske system. Vejen til politisk deltagelse og indflydelse kræver et langt, sejt og kontinuerligt træk. Ikke mindst fordi Yemens traditionsbundne stammekultur og konservative muslimske partier skaber modstand og arbejder ud fra deres egne dagsordener.
Alle trækker i hvert deres hjørne af Yemen for at få så meget indflydelse som muligt i den nye stat. For de organisationer, der arbejder for at styrke de yemenitiske kvinders politiske deltagelse, betyder det, at de konstant må kæmpe for at få foden inden for døren til beslutningsprocesserne.
Da revolutionen var ovre, blev alle partier og politiske grupperinger inviteret til at deltage i den nationale dialog, der havde til formål at løse Yemens problemer og skabe et nyt Yemen. Men på trods af The Gulf Initiative’s anbefaling om at inkludere kvinder i den nationale dialog, skete der det samme i Yemen som i mange andre lande: Så snart revolutionen var ovre, blev kvinderne glemt. Ingen af partierne levede op til at inkludere 30 procent af kvinderne i samarbejdet. Så vi gik på gaden og samlede en stor demonstration. Det fik administrationen bag den nationale dialog til at gå tilbage til partierne og organisationerne og kræve 30 procents kvindelig repræsentation. Og endelig fik vi det.
Da de startede den nationale dialog, var der derfor kvindelige repræsentanter i alle sektorer. Fint, sagde vi, men det er ikke nok. Vi skal også have etableret en sektor, der fokuserer kun på kvinder, glem ikke det. Vores hovedmål er stadig at få indskrevet en kvoteordning i den endelige forfatning, der sikrer kvinder 30 procents deltagelse i det politiske arbejde, understreger Bilqis Abu-Osba.

Sammen står Yemens kvinder stærkt

Koalitionen Volunteers Alliance for Women’s Rights arbejder ud fra den strategi, at jo flere, der gentager samme budskab, des større er chancen for at blive hørt. Og des flere kræfter ligger der bag det skub, der skal til for at flytte det yemenitiske samfund.
Vi har ikke tænkt os at stoppe foreløbig. Vores koalition vokser hele tiden. Vi har fusioneret med både The National Women’s Comitee, Business Women in Yemen og en håndfuld flere nationale initiativer. Selvom vi har forskellige dagsordner, arbejder vi lige nu sammen for at promovere det ene budskab: 30 procent kvinder i samfundets høje positioner, siger Bilqis Abu-Osba.
Bilqis Abu-Osba trækker på sine internationale arbejds- og universitetserfaringer i arbejdet for koalitionen, og hun har blandt andet fulgt de egyptiske kvinders arbejde for at få skrevet en ligestillingsparagraf ind i den egyptiske forfatning. 
Vores situation minder til dels om situationen i Egypten. I Yemen er vi dog stadig i en transitionsperiode. Det er nu, vi skal arbejde meget hårdt, for at nå det, vi vil. Spørgsmålet er, hvordan vi når til næste niveau. En af de ting, vi har gjort anderledes i Yemen, er netop, at vi har skabt denne her brede, stærke koalition. Og jeg tror på, at vi nok skal vinde, når bare vi arbejder hårdt for at få hele samfundet til at komme over på vores side, forklarer Bilqis Abu-Osba.

30 procent i forfatningskomiteen

Det kræver et stort stykke arbejde at få hele samfundet i verdens mindst ligestillede land til at støtte en kommende ligestillingsparagraf i forfatningen. Koalitionen af kvindeorganisationer arbejder derfor på mange niveauer på een gang. Den ene dag handler det om at få landets Tv-journalister til at få præsidenten til at love en 30 procents kvoteordning på nationalt Tv – og derefter holde ham op på det. Den næste rejser de ud til Yemens landdistrikter og mødes med lokalpolitikere og stammeledere, de mødes med FN-repræsentanter, internationale ambassadører og endda med repræsentanter fra partiet Islah, der er nært beslægtet med det Muslimske Broderskab for at forhandle mulighederne for også at opnå deres støtte. Også selvom det sidste på ingen måde er realistisk her og nu. Islah og salafisterne er koalitionens største modstandere.
Vi skal have bygget så bred en koalition som muligt, hvis vi skal vinde. Vi har allerede mange mænd på vores side, og vi skal også have bevidstgjort kvinderne i landdistrikterne om deres rettigheder. Kvinderne udgør jo 50 procent af Yemens befolkning. Vi vil også have del i magten. Men hvis vi misser denne historiske chance for at sætte vores aftryk på forfatningen, ved jeg ikke, om den nogen sinde kommer igen, siger Bilqis Abu-Osba, og tilføjer, at koalitionen også arbejder for, at 30 procent af den arbejdsgruppe, der skal udarbejde det nye forfatningsudkast, skal være kvinder. 
Det er vigtigt, at den nye forfatning også bliver skrevet ’med kvindens blik’, som vi siger på arabisk. Hvis kvinderne ikke er med i processen, risikerer vi, at vores problematikker bliver overset, siger Bilqis Abu-Osba.

 

Politisk deltagelse er nøglen til løsningen på Yemens ligestillingsproblemer

Der findes sikkert dem, der vil indvende, at Yemens kvinder har større problemer end problemet med politisk deltagelse. Kvindeorganisationer har i årevis kæmpet for at få sat en minimumsalder for ægteskab på 18 år for at komme det omfattende problem med børneægteskaber til livs. Analfabetismen blandt kvinder ligger på over 50 procent og vold mod kvinder er et gennemgående problem.
For Bilqis Abu-Osba er løsningen på den brede vifte af problemer, som Yemens kvinder møder på alle samfundsniveauer, netop at få kvinderepræsentation op på 30 procent.
Når kvinderne får del i magten og beslutningsprocesserne, får de også mulighed for at påvirke lovgivningen og skabe forandring indefra, mener Bilqis Abu-Osba.
Når kvinder udfylder 30 procent af parlamentspladserne, vil vi kunne arbejde på at ændre familielovgivningen, forbedre kvinders ret til uddannelse og arbejde på at stoppe kønsrelateret vold. Børneægteskaber er et stort problem og salafisterne har i mange år modsat sig, at der bliver sat en minimumsalder på 18 år. Indtil videre har de vundet hver gang, men hvis der kommer mange kvinder i parlamentet, tror jeg på, at vi også kan ændre på det. Vi vil være med til at ændre samfundet i Yemen og skabe et nyt Yemen, hvor kvinder har bedre rettigheder, siger Bilqis Abu-Osba.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

På den lange bane ser hun kvindernes bidrag til det offentlige liv som en langtidsinvestering i Yemens fremtidige sikkerhed.
Når jeg ser på, hvordan f.eks. Somalia er kollapset, kan jeg godt blive nervøs for, at noget lignende kan ske for Yemen. Vi har en meget stor interesse i at være med til at opbygge et nyt Yemen. Det handler ikke om, at vi personligt vil have flere penge. Vi vil bare gerne leve i fred i et sikkert land, hvor vi kan uddanne os, arbejde og sikre vores børns fremtid. Jeg vil gerne være med til at skabe positiv forandring, og måske kan kvinderne bidrage med et nyt perspektiv til den proces, det er at skabe et nyt samfund, slutter Bilqis Abu-Osba.