Om KVINFO

Vedtægter

KVINFO er en selvejende institution med egen bestyrelse. Du finder formelle oplysninger på siden her.

KVINFOs rolle og opgaver har frem til 2013 været fastlagt i en rammeaftale med den daværende Styrelsen for Bibliotek og Medier. KVINFO har ikke længere en rammeaftale med Kulturstyrelsen, fordi styrelsen som udgangspunkt ikke indgår rammeaftaler med institutioner, der får et driftstilskud på under 10 mio. kr.

KVINFO har som selvejende institution med egen bestyrelse vedtægter, der er godkendt af Civilstyrelsen for institutionens virksomhed.

Endvidere er KVINFO delvist omfattet af lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, herunder bekendtgørelse af samme navn og endelig vejledning om ”God ledelse i selvejende institutioner”.

KVINFO tilbyder støttemedlemsskaber. Støttemedlemmerne understreger den brede tilslutning til arbejdet for ligestilling og KVINFOs opbakning og forankring i samfundet.

Vedtægter for den selvejende institution KVINFO

Navn og hjemsted

§ 1
KVINFO er et videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed, og er en selvejende institution.

KVINFOs hjemsted er København.

Formål

§ 2
KVINFOs formål er at være informations- og dokumentationscenter for kønsforskning på et tværfagligt grundlag og at formidle forskningens resultater til et bredt, interesseret publikum.

Stk. 2. Målsætningen søges opfyldt ved bl.a.

a. indsamling af viden om køn,

b. formilingsaktiviteter inden for området, herunder undervisnings-og publikationsvirksomhed, seminarer og bistand til forskningsprojekter,

c. rådgivning og informationsvirksomhed i øvrigt over for uddannelsesinstitutioner, biblioteker, organisationer, medier, m.v.

d. læse- og studiefaciliteter i dertil egnede lokaler for kønsforskere og andre interesserede

e. deltagelse i nordisk og internationalt samarbejde, samt i samarbejde med kønsforskningsmiljøer og organisationer, der arbejder med køn.

Ledelse

§ 3
KVINFOs øverste ledelse er bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af direktøren.

Stk. 2. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

En repræsentant udpeget af DIIS for at sikre kompetencer indenfor internationalt samarbejde
To repræsentanter udpeget af Rektorkollegiet
En repræsentant udpeget for Forskningsstyrelsen
En repræsentant for kvindeorganisationerne, udpeget af Kvinderådet
En repræsentant for medarbejderne på KVINFO
En repræsentant for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
To repræsentanter udpeget af de to organisationer, som bestyrelsen på udpegningstidspunktet vurderer bedst repræsenterer mangfoldighed

Stk. 3. Den udpegende institution indstiller tillige en suppleant. Hvis repræsentanten er forhindret i at møde, deltager suppleanten i mødet.

Valg og konstituering af bestyrelsen

§ 4
Bestyrelsesmedlemmers valgperiode er fire år med mulighed for genudpegning i yderligere én fire-års periode. Senest tre måneder før udløbet af et bestyrelsesmedlems valgperiode spørges den udpegende institution, hvem den ønsker sig repræsenteret af i den følgende periode.

Stk. 2. Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer beder bestyrelsen de relevante institutioner om at indstille to kandidater, der repræsenter mere end ét køn. Indstillingen behandles af bestyrelseslederen og direktøren, der sammen beslutter, hvilken af de to kandidater, der indtræder i KVINFOs bestyrelse. I tilfælde af uenighed mellem bestyrelsesleder og direktør, træffer bestyrelsen afgørelsen. Den kandidat, der ikke indtræder som medlem, indtræder som suppleant.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeger en bestyrelsesleder af sin midte.

Stk. 4. Bestyrelsen kan vælge selv at supplere bestyrelsen med ét ekstra medlem, såfremt der er behov for supplerende kompetencer eller kapacitet. Supplerende medlemmer kan maksimalt indlemmes i bestyrelsen for 12 mrd. ad gangen, men kan fornys op til 8 år i alt. Enhver beslutning om indlemmelse, fornyelse eller evt. aflønning af et supplerende bestyrelsesmedlem kræver, at mindst 2/3 af de ordinære medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Det supplerende medlem har i øvrigt samme rettigheder, ansvar og forpligtelser som ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens opgaver og beslutningsdygtighed

§ 5
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionen. Bestyrelsen ansætter direktøren og fastsætter de overordnede retningslinjer for KVINFOs drift. Bestyrelsen godkender det årlige budget og årsregnskab og revisionsprotokollat, samt vælger revisor. Bestyrelsen fører tilsyn med institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen godkender væsentlige ændringer, herunder nye større aktiviteter og tiltag på KVINFO.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer inklusive bestyrelseslederen eller vicelederen er til stede. Med mindre vedtægterne bestemmer andet, træffer bestyrelsen beslutning ved simpelt flertal, og bestyrelseslederens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

Finansiering og tegningsret

§ 6
KVINFOs drift finansieres bl.a. ved offentlige tilskud, fondstilskud, donationer og indtægtsgivende virksomhed.
KVINFO tegnes af bestyrelseslederen og direktøren i forening, bortset fra dispositioner i den daglige administration, der varetages af direktøren. KVINFOs egenkapital , jf. Kulturministeriets vedtægtspåtegning af 19. februar 2002, udgjorde 0,2 mio. kr.

Stk. 2. KVINFOs videnscenter modtager over finansloven tilskudsbevilling fra Kulturministeriet, og er opført som selvejende institution under ministerområdet. Endvidere finansieres KVINFOs drift af tilskudsbevillinger fra andre ministerområder, kommuner og fonde samt indtægtsdækket virksomhed og donationer.

Stk. 3. KVINFO anvender SKB (Statens koncernbetaling) som betalingsformidlingssystem.

Stk. 4. KVINFO tegnes af bestyrelseslederen og direktøren i forening, bortset fra dispositioner i den daglige administration, der varetages af direktøren.

Regnskab og budget

§ 7
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Stk. 3. Det reviderede årsregnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse på bestyrelsens møde i foråret.

Stk. 4. Delregnskaber godkendes endeligt af den/de relevante tilskudsydere i forhold til bevillingsbreve og regelsæt for bevillingshavere – ministerområder.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender på bestyrelsens møde i efteråret det samlede budget for det kommende år for institutionens drift og aktiviteter.

Stk. 6. Regnskabet godkendes endeligt af Civilstyrelsen som fondsmyndighed.

Vedtægtsændringer

§ 8
Bestyrelsen kan foretage ændringer i vedtægterne.

Stk. 2. Til en beslutning om ændring af vedtægterne kræves, at et flertal på mindst 6 bestyrelsesmedlemmer stemmer for, og at vedtægtsændringen godkendes af Civilstyrelsen jf. lov om fonde og visse foreninger.

Opløsning

§ 9
Bestyrelsen kan beslutte at opløse institutionen. Til opløsning af institutionen kræves et flertal på mindst 6 af bestyrelsens medlemmer, der stemmer for, og at Civilstyrelsen godkender beslutningen om opløsning.

Stk. 2. Ved opløsning af institutionen foretages en opgørelse af aktiver og passiver, hvorefter KVINFO med Civilstyrelsens samtykke træffer afgørelse om, hvorledes der skal disponeres over de således opgjorte værdier.

Ikrafttræden

§ 10
Seneste vedtægtsændring er besluttet af bestyrelsen på bestyrelsesmøde 19. februar 2019.
Ændring er tilsendt Civilstyrelsen for godkendelse.