Viden

Barsel og forældreorlov

VIDEN-barsel-og-foraeldreorlov
I august 2022 får Danmark nye barselsregler, som fordeler orlov mere lige mellem forældrene. De kan blive en løftestang for mere ligestilling både på arbejdsmarkedet og i hjemmene.

Fordelingen af orlov til pasning af nyfødte børn har stor indflydelse på ligestillingen mellem kvinder og mænd. Dels naturligvis for, hvem der passer det lille barn og tager sig af de huslige pligter. Men også i forhold til forældrenes karriere, løn og pensionsopsparing.

I Danmark tog kvinder 89,1 procent af den samlede orlov og mænd 10,9 procent i 2019, ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Den helt korte udgave af orlovsreglerne

I Danmark har forældre ret til tilsammen 52 ugers betalt orlov ved barnets fødsel og i tiden derefter.

Orloven giver altså ret både til fravær fra job og til barselsdagpenge.

Nogle overenskomster giver ret til fuld løn i orlovsperioden. I de tilfælde får arbejdsgiveren barselsdagpengene som refusion.

Skæv barsel koster for både kvinder og mænd

Den meget skæve fordeling koster kvinder dyrt i løn, karriere og pension.

Forskning viser, at i Danmark udvikler kvinders og mænds indkomst sig stort set parallelt indtil fødslen af det første barn. Så falder kvinder bruttoindkomst næsten 30 procent. Fødslen af det første barn påvirker ikke mænds indkomst. Læs mere om sammenhængen mellem køn og ligeløn via dette link.

Mænd taber derimod i familien, hvor de for eksempel kunne have fået en stærkere tilknytning til barnet, hvis orloven havde været mere lige fordelt.

Nye regler retter op på skævheder

Nye barselsregler er på vej her i Danmark. De begynder at træde i kraft i august 2022.

De nye regler skal ændre den meget skæve fordeling af orloven mellem kvinder og mænd, men også give mere fleksible vilkår for soloforældre og regnbuefamilier.

Nuværende øremærkning

Den nuværende barselslov tager udgangspunkt i far-mor-og-barn-familier og arbejder med både graviditets-, barsels- og forældreorlov.

Far har øremærket ret til to ugers betalt fædreorlov. Mor har øremærket ret til 14 ugers betalt barselsorlov samt fire ugers betalt graviditetsorlov.

Derudover har forældrene ret til 32 ugers betalt forældreorlov, som de ifølge barselsloven frit kan fordele mellem sig. I praksis tager de fleste kvinder hele eller langt størstedelen af orloven.

Medmor i en lesbisk forældrekonstellation har samme rettigheder som far i en heteroseksuel konstellation. Derimod er andre medforældre ikke nævnt i loven.

Soloforældre har ret til 46 ugers betalt orlov samt fire ugers graviditetsorlov. Soloforælderen har dermed to ugers mindre orlov end en familie med to forældre.

Forældre, som adopterer, har ret samme antal betalte orlovsuger som andre forældre.

Klik her, hvis du vil læse mere om de nuværende barselsregler.

Overblik: Køn og arbejde

Mænd får hurtigere nyt job end kvinder. Kvinder er højere uddannet end mænd. Kvinder og mænd deler barsel og forældreorlov meget ulige.

Få overblik over disse og andre kønsforskelle på arbejdsmarkedet hos beskæftigelsesministeriet.

Nye regler giver bedre rettigheder til mænd

Den 2. august 2022 træder de barselsregler i kraft. De har til formål ”at skabe mere ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og i familien”.

Den helt store og meget omdiskuterede forskel er, at i familier med to forældre får hver forælder fremover ret til 24 ugers betalt orlov, uanset forældrenes køn.

Heraf er 11 uger øremærket. Det vil sige, at de ‘forsvinder’, hvis den pågældende forælder ikke tager disse 11 ugers orlov.

De resterende 13 uger kan overføres til den anden forælder, hvis begge forældre er enige om det. Selvstændige og studerende er undtaget øremærkningen.

Den fødende forælder har derudover ret til fire ugers graviditetsorlov i tiden op til fødslen.

Bedre vilkår for regnbuefamilier og soloforældre

Den ny barselsordning skal også skabe mere fleksibilitet for regnbuefamilier og soloforældre.

Regnbuefamilier får mulighed for at overdrage en del af orloven til andre medforældre, og soloforældre kan overdrage orlov til nærtstående familiemedlemmer, sådan at den enlige forældre kan blive aflastet i den første tid med barnet.

Denne regel træder dog først i kraft 1. januar 2024, ”af hensyn til Udbetaling Danmarks implementering af de nye regler”.

De kommende regler ændrer ikke på, at soloforældre har to ugers mindre orlov end familier med to retlige forældre. Soloforælderen vil altså også efter august 2022 have ret til 46 ugers betalt orlov samt fire ugers betalt graviditetsorlov.

Lige orlov skal give ligestilling

De nye barselsregler indføres som følge af et EU-direktiv, der pålægger alle EU-lande senest i 2022 at give både far og mor øremærket ret til mindst to måneders sorlov med betaling.

Tre erklærede formål med EU-direktivet er at:

  • “bidrage til at opnå ligestilling mellem kønnene ved at fremme kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet”
  • tilskynde til en ligelig fordeling af omsorgsforpligtelser mellem mænd og kvinder”
  • “mindske forskellen i mænd og kvinders indkomst og løn”.

Ønsker om mere øremærkning

Efter flere års debat om øremærket barsel indgik et politisk flertal i oktober 2021 en aftale om implementeringen af EU-direktivet i Danmark. Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet.

SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet havde på forhånd stillet krav om mere øremærket orlov end i EU’s minimumskrav.

Det var der ikke politisk flertal for, og for at opnå en bred politisk aftale blev resultatet det, som Venstre har betegnet som en ”minimumsimplementering” af EU-direktivet.

Island går forrest

Danmark er det land i Norden, som har mindst øremærket barsel, og sådan vil det også være, efter at de nye regler træder i kraft.

Island er det land i verden, der har mest øremærket barsel: 20 uger er øremærket til hver af de to forældre.

Lidt mere specifikt har hver forælder ret til seks måneders betalt orlov, hvoraf seks uger kan overføres til den anden forælder, hvis begge er enige om det. En tilsvarende fordeling gælder for regnbuefamilier, mens soloforældre har ret til 12 måneder, altså samme mængde orlov som familier med to forældre.

Allerede i 2000 indførte Island en såkaldt 3-3-3-model: Tre måneders øremærket orlov til far, tre måneders øremærket orlov til mor og tre måneder til deling. På baggrund af gode erfaringer vedtog et enigt islandsk parlament at udvide den øremærkede barsel til fire måneder gældende fra 2020 og 20 uger gældende fra 2021.

Islandske fædre tager lang orlov

Blandt de positive effekter af øremærket orlov i Island er, at børn har fået en væsentlig tættere tilknytning til deres far, uden at det er sket på bekostning af tilknytningen til deres mor. Fædrenes mere aktive rolle inden for børneomsorgen har også været med til at fremme kvinder og mænds ligestilling på det islandske arbejdsmarked.

Før indførelsen af øremærket orlov i Island tog kun et mindretal af de nybagte fædre orlov.

Efter loven trådte i kraft, kom andelen i løbet af få år op over 80 procent. Helt lige er fordelingen mellem mor og far dog ikke: En opgørelse over orlov taget i Island i 2016 viste, at 99 procent af mødrene og 82,7 procent af fædrene tog orlov.

Klik her for at læse mere om de gode erfaringer med øremærket barsel i Island.