Fotograf: Kevin Angelsø/Unsplash
VELKOMMEN TIL webmagasinet KØNFORMATION. HER FINDER DU debatter, tanker, INTERVIEWS OG ANALYSER, OM KØN OG LIGESTILLING.

Ny opgørelse: Kun 15% af lovforslag bliver ligestillingsvurderet

I Danmark er alle offentlige myndigheder forpligtet til at arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Det gælder også for ministerierne, når de udformer lovforslag.

Ligestillingsvurdering af lovforslag foretages ved først at vurdere, om lovforslag kan forventes at have ligestillingsmæssige konsekvenser (relevanstest), og dernæst (hvis relevant) om lovforslag har positive eller negative ligestillingsmæssige konsekvenser (ligestillingsvurdering).

Ligestillingsvurdering af lovforslag er vigtigt for at opdage, om lovforslag har utilsigtede konsekvenser for ligestilling og lovforslag og for at sikre, at lovgivning bidrager til de ligestillingspolitiske mål, som regeringen har sat.

ligestillingsvurderinger

Lille fremgang i antallet af ligestillingsvurderinger siden sidste år

I folketingsåret 2022/2023 er 24 lovforslag blevet ligestillingsvurderet. Det svarer til 15 procent af alle fremsatte lovforslag og er lidt højere end de foregående år.

For første gang er alle fremsatte lovforslag blevet relevanstestet, som KVINFO anbefalede i februar 2023. Det er positivt og kan medføre, at flere ligestillingsmæssige konsekvenser bliver taget med i betragtning i lovgivningsarbejdet.

Metode

Ligestillingsafdelingen og Justitsministeriet laver årlige opgørelser af antallet af fremsatte lovforslag, der er blevet relevanstestet og ligestillingsvurderet. Resultaterne samles i et notat, som sendes til Ligestillingsudvalget og offentliggøres på Ligestillingsministeriets hjemmeside. KVINFOs analyse tager udgangspunkt i disse notater. Du kan læse mere om i KVINFOs analysenotat om ligestillingsvurdering af lovforslag.

I KVINFO undrer vi os dog over, at der ikke er flere relevanstests, der har ført til en egentlig ligestillingsvurdering.

Særligt overraskende er det, at Sundhedsministeriet ikke har fundet det relevant at foretage en ligestillingsvurdering af L 102, som indeholder skærpet straf for ulovlig omskæring af drengebørn.

Det tyder på, at der stadig er behov for at styrke indsatsen for en ensartet ligestillingsvurdering af lovforslag i Danmark.

KVINFO anbefaler, at Folketinget:

 • Giver Folketingets Ombudsmand og Rigsrevisionen beføjelse til at føre tilsyn med offentlige myndigheders overholdelse af forpligtelsen til at indarbejde ligestilling i forvaltningen.
 • Monitorerer ligestillingsvurdering af lovforslag og stiller spørgsmål til de ansvarlige ministre om lovforslag, som mangler relevanstest eller ligestillingsvurdering.

KVINFO anbefaler, at alle ministerier:

 • Indarbejder ligestillingsvurdering og brug af relevante kønsopdelte data i deres procedurer for den indledende del af arbejdet med at udarbejde lovforslag.
 • Sikrer, at kompetencerne til at foretage ligestillingsvurdering af lovforslag er til stede blandt medarbejderne.
 • Vurderer hvert lovforslags konsekvenser i forhold til gældende ligestillingspolitiske mål.
 • Udpeger en nøgleperson med ansvar for at drive arbejdet med at indarbejde ligestilling i politikker og lovgivning på ministeriets område.
 • Indfører som fast procedure at udarbejde et notat om ligestillingsmæssige konsekvenser for hvert lovforslag og lade dette notat følge lovforslaget i høring og behandling i Folketinget.
 • KVINFO anbefaler, at ligestillingsministeren: Får udarbejdet én ny vejledning om ligestillingsvurdering af lovforslag. En ny vejledning bør præcisere,
  • at det er relevant at vurdere hvert lovforslags konsekvenser i forhold til gældende ligestillingspolitiske mål, som det fremgår af eksempelvis perspektiv- og handlingsplaner, regeringsgrundlag eller ligestillingsloven.
  • at ministerierne opfordres til altid at lade det fremgå af lovforslaget, hvorvidt der er foretaget relevanstest og ligestillingsvurdering, samt hvad konklusionen var.
  • hvordan man ligestillingsvurderer andre tiltag end lovgivning såsom politikker, bevillinger og handlingsplaner.
 • Igangsætter udarbejdelse af et inspirationsmateriale, der giver konkrete eksempler på, hvordan ligestillingsvurdering kan tage sig ud på forskellige ministeriers områder.
 • Sætter en tværministeriel arbejdsgruppe i gang med at undersøge, om der er behov for en nye strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige.