Anbefalinger

DANMARKS UDVIKLINGSPOLITSKE STRATEGI

KVINFOs anbefalinger til Danmarks nye udviklingspolitiske strategi (februar 2021).

PRIORITER KØN OG POLITISKE OG ØKONOMISKE RETTIGHEDER

 

KVINFO opfordrer til, at Danmarks kommende udviklingspolitiske strategi inddrager køn som gennemgående prioritet og som værktøj for at fremme demokrati.

Strategien fortsætter således Danmarks engagement for kvinders rettigheder men udvikler det til at inkludere alle borgere, tage højde for intersektioner (1) og prioritere politiske og økonomiske rettigheder.

KØN SOM PRIORITET

Arbejdet med køn gavner ikke blot den del af en befolkning, som i udgangspunktet er underprioriteret eller diskrimineret. Det gavner alle borgere og samfundet som helhed, når kønsnormer og -stereotyper ikke begrænser den enkeltes muligheder. Forskning viser, at mænd i lige så høj grad bliver begrænset af normer og kønsstereotyper (2) som andre. Og at jo dårligere ens muligheder er for at udfylde en stereotyp forsørgerrolle, des mindre støtter man ligestilling.

Det er vigtigt at fjerne både lovmæssige og holdningsmæssige barrierer for lige muligheder uanset køn. KVINFO anbefaler, at lovreformarbejdet komplementeres med arbejde med bagvedliggende årsager som normer og stereotyper, der tillægges forskellige køn og kønsidentiteter.

ØKONOMISKE OG POLITISKE RETTIGHEDER

Det anslås, at kvinders stærkt begrænsede og ulige deltagelse på arbejdsmarkedet koster et årligt GDP-tab på milliarder af dollars. Arbejde med køn er en vej til vækst, fordi flere mennesker kan bidrage til samfundets økonomi, når de har mulighed for at udfolde deres ellers uudnyttede individuelle potentialer.

Fattigdomsbekæmpelse og økonomisk selvstændighed øger samtidig muligheden for at bestemme over egen krop og for at forlade en voldelig relation. Økonomi er sammen med normer en vigtig del af arbejdet for at bekæmpe kønsbaseret vold, børneægteskaber, kvindelig omskæring og andre skadelige praksisser. Kombinationen køn og politiske og økonomiske rettigheder adresserer ligestillingsarbejdes kompleksitet, som fremgår tydeligt af FN’s Verdensmål.

Politisk deltagelse og demokratiudvikling styrkes, når alle borgere har legitim og accepteret plads i samfundslivet og kan bidrage til for eksempel reformer af diskriminerende lovgivning og deres implementering. Således kan arbejdet med køn sikre bæredygtighed i Danmarks udviklingspolitik.

SYSTEM FREM FOR INDIVID

Samtidig er det KVINFOs anbefaling, at Danmarks udviklingspolitiske strategi i endnu højere grad lægger vægt på fixing the system frem for at fixe på individuelt niveau.

Fokus på systemiske ændringer skaber i højere grad plads til alle de, som er left behind, hvad enten det skyldes deres status som for eksempel flygtninge, statsløse, migranter eller seksuel orientering, kønsidentitet, alder, funktionsevne eller etnicitet. Et eksempel er kønsbaseret vold. I stedet for at lære, hvordan man undgår overgreb ved at tage forholdsregler om påklædning og hvor og hvornår man færdes og med hvem, er målet at skabe et samfund, hvor det er trygt at være og ytre sig for alle på alle steder og tider af døgnet.

Samtænkning af køn, kønsnormer og politiske og økonomiske rettigheder kan styrke flere af de dagsordner, som Danmark i forvejen markerer sig på, og samtidig øge sammenhængen mellem forskellige strategier. Spørgsmålet om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er et, klimakrisen, migration og Women, Peace and Security-arbejdet er andre eksempler.

FLYT OG UDVID MAGTEN FOR AT SKABE LIGESTILLING

En ny strategi med køn som prioritet vil overordnet styrke det danske engagements sammenhæng, effekt og bæredygtighed, fordi den adresserer grundlæggende årsager til diskrimination og ulighed.

Udover at mainstreame køn på områder, der ikke direkte handler om ligestilling, bør strategien også prioritere programmer med ligestilling som mål.

Strategien bør videreføre Danmarks ambition om at sikre civilsamfundets råderum. Arbejde med køn udvider borgernes adgang til deltagelse, indflydelse og magt og styrker på den måde et både civilsamfund og demokrati. Og det sikrer, at Danmarks engagement netop bidrager til at skabe ligestillede samfund.

KVINFO anbefaler derfor, at strategien –

  • Ændrer kønsnormer, der udgør barrierer for ligestilling for alle køn
  • Fixer systemet fremfor at tilpasse og begrænse individets udfoldelsesmuligheder
  • Fokuserer mere på økonomisk empowerment som afgørende bidrag til bekæmpelse af kønsbaseret vold og femme af ret til egen krop
  • Udvider det demokratiske rum, så der kommer diversitet i alle beslutningsfora
  • Sammentænker politikker hvor køn spiller vigtig rolle, fx klima, migration og Women, Peace and Security
  • Øremærker finansiering til organisationer, der arbejder for ligestilling

Noter:
1 Fx etnicitet, alder, seksuel orientering, funktionsevne, uddannelsesniveau, socioøko-nomisk baggrund og nationalitet. Forskning viser, at de mest marginaliserede mennesker er de, som lever med flest af disse parametre.
2 https://imagesmena.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/IMAGES-MENA-Execu-tive-Summary-EN-16May2017-web.pdf