CKU bevilling kønf artikel 620x418 Foto Melvina Mark Unsplash
Toto: Melvina Mark, Unsplash
VELKOMMEN TIL webmagasinet KØNFORMATION. HER FINDER DU debatter, tanker, INTERVIEWS OG ANALYSER, OM KØN OG LIGESTILLING.

Ny bevilling: Ligestilling og islam

English below

Hvordan kan islamisk tænkning fremme ligestilling? Det spørgsmål arbejder KVINFO med i et nyt projekt, som er finansieret af Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU).

Projektet afdækker islamisk-feministiske tanker og perspektiver og sætter dem i forhold til dagsordener om religions- og trosfrihed i Marokko, hvor arbejdet finder sted.

De religiøse spørgsmål bliver undersøgt for at styrke ligestilling og fremme personlig frihed i det nordafrikanske land, samtidig med at den afdækkede viden kan bruges i andre lande, hvor islam er den fremherskende religion.

Udfordrer mangel på ligestilling

Islamisk-feministisk tænkning rummer fortolkninger af og perspektiver på islam, der udfordrer nuværende situation i Marokko, hvor både lovgivning og hverdagsliv er præget at mangel på ligestilling.

På den måde kan de islamisk-feministiske perspektiver arbejdet med at ændre nogle af de sociale problemer, som eksisterer i Marokko, og som har et element af køn og ligestilling. Det kan for eksempel være den udbredte praksis med børneægteskaber, der hæmmer marokkanske kvinder i at tage del i samfundslivet på lige fod med andre.

Arbejde med dommere og religiøse rådgivere

Projektet skal blandt andet arbejde med dommere og religiøse rådgivere, der kan bruge de feministiske perspektiver på tro i deres arbejde.

Ligesådan er kvinderettighedsorganisationer med i projektet, sådan at de bedre kan arbejde for ligestilling og samtidig med i arbejdet, at det overvældende flertal af marokkanere er muslimer.

Projektet hedder Reconciling Gender Equality and Islam in Morocco – putting Islamic feminist knowledge to work for gender justice og foregår i samarbejde med den marokkanske organisation ISIS Center for Women and Development. Det løber over tre år og er finansieret med knap 1,6 millioner kroner af CKUs pulje til fremme af tros- og religionsfrihed.

New Grant: Gender Justice and Islam

How can Islamic thinking promote gender justice? KVINFO will work with that question in a new project, which is financed by Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (Center for Church-based Development (CKU)).

The project uncovers Islamic-feminist thoughts and perspectives and puts them in relation to agendas about freedom of religion and belief in Morocco, where the work takes place.

The religious issues are being investigated in order to strengthen equality and promote personal freedom in the North African country, while the knowledge uncovered can be used in other countries where Islam is the predominant religion.

Challenges lack of gender equality

Islamic-feminist thinking contains interpretations of and perspectives on Islam that challenge the current situation in Morocco, where both legislation and everyday life are characterised by a lack of gender equality.

In this way, the Islamic-feminist perspectives can work to change some of the social problems that exist in Morocco and that include an element of gender and gender equality. It may, for example, be the widespread practice of child marriage that prevents Moroccan women from taking part in social life on an equal footing with others.

Work with judges and religious advisors

Among other things, the project will work with judges and religious advisers who can use the feminist perspectives on faith in their work.

Equally, women’s rights organisations are involved in the project, so that they can better work for equality and at the same time take into account the fact that the overwhelming majority of Moroccans are Muslims.

The project is called Reconciling Gender Equality and Islam in Morocco – putting Islamic feminist knowledge to work for gender justice and takes place in collaboration with the Moroccan organisation ISIS Center for Women and Development.

It runs over three years and is financed with DKK 1.6 million from CKU’s pool for promoting freedom of belief and religion.