Sadaqa studie3
VELKOMMEN TIL webmagasinet KØNFORMATION. HER FINDER DU debatter, tanker, INTERVIEWS OG ANALYSER, OM KØN OG LIGESTILLING.

I Jordan er kun 14 % af kvinderne i arbejde: “Vi skal ændre opfattelsen af, hvad kvinder og mænd kan”

Trods stigende opbakning til ligeløn og lige adgang til arbejdsmarkedet i Jordan, mener et flertal af befolkningen stadig, at husholdnings- og omsorgsarbejde i hjemmet primært er kvindens ansvar. Det viser et nyt studie. Der ligger et stort oplysningsarbejde i at nedbryde kønsstereotyper, mener organisation.

Af Mathilde Nordenlund

Opvask, rengøring, tøjvask, lektielæsning og putning af børnene.

Kvinder bruger mest tid på at tage sig af omsorgsarbejde og husholdningsarbejde derhjemme. Det er 93 procent af jordanerne, ifølge et nyt, nationalt studie, enige om.

Studiet undersøger kønsstereotyper og jordanerens syn på betalt og ubetalt arbejde i hjemmet. Det er gennemført af analyseinstituttet Analyseize Research i samarbejde med den jordanske organisation Sadaqa.

Når respondenterne bliver bedt om at svare på, hvordan de mener, at det ubetalte arbejde i hjemme bør fordeles, delegerer 57 procent af jordanerne primært husholdnings- og omsorgsarbejdet i hjemmet til kvinden. 34 procent placerer det hos manden og 8,6 hos betalt hjælp såsom barnepige eller hjemmehjælp.

”Det viser jo, at der er en bevidsthed om, at omsorgsbyrden er skævt fordelt. Der er en opmærksomhed, og det er rigtig godt. Men mange mener også stadig, at det ubetalte arbejde i hjemmet naturligt ligger hos kvinden. Det er ikke overraskende, men understreger at vi er et patriarkalsk samfund, og det ligger dybt i grundopfattelsen hos mange,” siger Lara Ayoub, der er medstifter af Sadaqa.

Skal omsorgsarbejdet i hjemmet kompenseres?

Studiet undersøger også jordanernes syn på, hvorvidt man skal kompensere for det ubetalte arbejde i hjemmet – og hvordan.

Her svarer 40 procent af jordanerne (60 procent af kvinderne), at de er enige i, at omsorgsarbejde i hjemmet er arbejde og skal værdiansættes derefter. For eksempel ved at staten yder støtte eller kompenserer økonomisk til det ulønnede arbejde i hjemmet, som især kvinder udfører.

Sadaqa studie lara
Lara Ayoub fra Sadaqa til en af en række oplysningssamtaler, som organisationen har holdt i år og sidste år i samarbejde med KVINFO.

Opbakning til lige løn og rettigheder vokser

Det nye studie samler også andre undersøgelser af synet på arbejde og ligestilling i Jordan.

Blandt andet nationale undersøgelser fra the International Republican Institute, der viser, at der i disse år er en voksende støtte til lige rettigheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.

I 2021 svarede 80 procent af jordanerne, at mænd og kvinder skal have lige muligheder for at få et arbejde. I 2019 var det kun 73 procent. I 2021 var det også 85 procent, der svarede, at mænd og kvinder skal have den samme løn for det samme arbejde.

 

Der viser sig imidlertid en bredere enighed om, at omsorgsarbejdet, med børnepasning som eksempel, bør være et delt ansvar mellem familien og staten. Det svarer 85 procent af jordanerne, at de er enige eller meget enige i.

Ifølge Lara Ayoub understreger det, at jordanerne også ændrer deres syn på, hvad staten skal tage ansvar for – og at der nu er opstået en bred opfattelse af, at staten også skal tage en del af ansvaret for de strukturelle opgaver, såsom børnepasning.

”Men ligefrem at tale om at kompensere økonomisk for omsorgsarbejdet i hjemmet lader til at virke for vidtrækkende for mange,” siger Lara Ayoub.

”Når man siger, at det er et delt ansvar, betyder det, at når kvinder går på arbejde, er der nødt til at være dagtilbudsmuligheder eller offentlig transport eller en form for social sikkerhed – en struktur, som staten sørger for. Men ligefrem at se det som arbejde, når jeg har pyjamas på derhjemme og tager mig af børnene – at se det som noget, der er værdifuldt for de sociale og økonomiske systemer i det hele taget og som skal kompenseres, det er noget helt andet for mange.”

Brug for tal og viden

1.381 jordanere fra alle dele af landet har deltaget i det kvantitative studie, som ifølge Lara Ayoub er det første, der så grundigt undersøger jordanernes syn på kønsstereotyper og ubetalt arbejde på landsplan.

”Vi har haft en fornemmelse af, at der er et ønske om at rykke ved de her ting, og at der også er splittede opfattelser på nogle punkter, men der mangler virkelig tal og undersøgelser på det her område i Jordan. Det har vi ikke haft tidligere, og derfor er dette studie meget vigtigt for vores videre arbejde,” siger hun.

Sadaqa arbejder for kvinders økonomiske deltagelse, for kvinders arbejdstagerrettigheder og for at skabe et mere familievenligt arbejdsmiljø i Jordan. Men de er ikke alene om ønsket om at få flere kvinder ind på arbejdsmarkedet.

Selvom mange kvinder tager en uddannelse i Jordan, er det langt fra alle, der bruger den på arbejdsmarkedet.

Forandring på flere niveauer

Beskæftigelsesgraden for kvinder i Jordan er kun lidt over 14 procent. Det er et af de laveste tal i verden. Til sammenligning er beskæftigelsesgraden for mænd 60 procent.

”Det er uholdbart, når Jordan samtidig har en meget stor andel unge og ældre borgere, der er afhængige af dem, der er på arbejdsmarkedet og tjener penge. Blandt andet derfor har staten også sat nogle store mål. For eksempel at antallet af jobs til kvinder skal fordobles over de næste 10 år,” siger Lara Ayoub.

Sadaqa og KVINFO

Siden begyndelsen af 2020 har KVINFO arbejdet sammen med den jordanske organisation Sadaqa.

Sadaqa er en NGO, der arbejder med kvinders adgang til arbejdsmarkedet. De arbejder for at øge kvinders økonomiske deltagelse ved at skabe et venligere arbejdsmarked og arbejdsmiljø for kvinder og familier.

Sadaqas mål er at støtte arbejdende familier og tilskynde kvinder og mødre til at deltage på arbejdsmarkedet og forblive der  ved at arbejde på at fjerne de vigtigste barrierer for at blive en del af arbejdsstyrken. Der er uligeløn, mangel på daginstitutioner, offentlig transport og et utilstrækkelig socialt sikkerhedsnet i Jordan.

Samarbejdet er finansieret af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram under Udenrigsministeriet.

Svarene i Analyseize Research og Sadaqas nye undersøgelse viser, i tråd med en lang række andre studier, at de tydeligste barrierer for at få flere kvinder i Jordan i arbejde, er mangel på daginstitutioner, adgang til offentlig transport, lave lønninger og et utilstrækkelig socialt sikkerhedsnet.

”Men som jeg ser det, kræver det forandring på flere niveauer at ændre de her ting. Både politisk og strukturelt og i måden, vi alle sammen opfatter mænd og kvinders arbejde på.”

“Synet på arbejde er polariseret”

I forhold til det sidste – jordanernes opfattelse af mænd og kvinders betalte og ubetalt arbejde – hæfter Lara Ayoub sig ved, at studiet også på mange andre punkter viser, at befolkningen er delt.

For eksempel svarer knap seks ud af ti, at Jordan har love og politikker, som støtter kvinders arbejde og deltagelse på arbejdsmarkedet, mens godt fire ud af ti er uenige i det udsagn.

Når der bliver spurgt til, hvorvidt mænd eller kvinders arbejde skal prioriteres i perioder med mangel på jobs, svarer cirka halvdelen, at mænds arbejde skal prioriteres højest, mens den anden halvdel svarer, at mænd og kvinders arbejde skal prioriteres lige højt.

“Synet på de her ting er polariseret, og det interessante er, at det ikke er entydigt fordelt på, om folk kommer fra landet eller byen, om de er unge eller gamle,” siger Lara Ayoub.

Et vigtigt oplysningsarbejde

En del af Sadaqas arbejde går allerede på at arbejde politisk og strukturelt med at fjerne nogle af de barrierer der gør, at kvinder, som gerne vil arbejde, ikke kan komme til det.

Organisationen fokuserer blandt andet på at fortælle såvel politikerne som den brede befolkning, hvorfor det er nødvendigt ikke kun for kvinderne selv, men også for væksten i landet, at der for eksempel kommer ordentlige dagtilbud til børn.

”Den her undersøgelse vil vi virkelig bruge til også at arbejde med vores budskaber, vores oplysningsarbejde og vores kampagner. For den viser så tydeligt, at udfordringerne også bunder i kønsstereotype opfattelser af, hvad mænd og kvinder kan og ikke kan, når det gælder arbejdet i hjemmet og opgaverne på det formelle arbejdsmarked,” siger Lara Ayoub.

Ifølge hende bliver den svære opgave at arbejde med at nedbryde de kønsstereotyper, uden at det  kommer til at lyde som om, at hun og hendes kollegaer går til kamp mod alle kulturelle normer i Jordan – og for eksempel den vigtige status, familien har i samfundet.

”Det nytter ikke, at vi bare går ud og for eksempel siger, at nu skal mænd til at vaske mere op. Men hvis vi i stedet fokuserer på at vise, at hvis mænd i højere grad deler ansvaret for husholdnings- og omsorgsarbejdet derhjemme, har kvinden også bedre tid og mulighed for at kunne gå på arbejde. Så vil mænd og kvinder være mere lige, og familien vil samlet få en større indkomst. Hvis vi siger det på den måde, kan flere se, hvad vi taler om. Der ligger et vigtigt oplysningsarbejde, men det er også meget følsomt,” siger Lara Ayoub.

Sadaqa studie student talks
Sadaqa holder også samtaler om køn og arbejdsdeltagelse med studerende på blandt andet universiteter.

KVINFOs internationale arbejde:

KVINFOs internationale arbejde foregår i lande med udtalt mangel på ligestilling, og hvor arbejde med køn og ligestilling er et vigtigt og effektivt indsatsområde for at skabe mere frie og lige samfund. KVINFO arbejder i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan i den såkaldte MENA-region samt i Ukraine og Georgien.

Ligestilling i lovgivning og i praksis er centralt for KVINFOs internationale arbejde. Det styrker politisk repræsentation, bekæmper vold og sikrer alles ret til seksuel frihed og sundhed.

Læs mere om KVINFOs internationale arbejde her.

 

”Vi vil også arbejde sammen med KVINFO om, hvordan vi bedst kan oplyse og arbejde for at skabe en ny, fælles dialog om de her spørgsmål, uden at mange ser det som et angreb på det liv, de lever.”

Håb om politiske forandringer

Lara Ayoubs håb er, at Sadaqas og de mange andre feministiske organisationers arbejde på sigt dels kan få flere politikere og en større del af befolkningen til at se fordelene i at fordele det ubetalte husholdnings- og omsorgsarbejde i hjemmet mere ligeligt. Og dels få flere til at anerkende værdien i arbejdet i hjemmet, så der i højere grad vil blive støttet op om det med for eksempel bedre adgang til børnepasning og et bedre socialt sikkerhedsnet.

Sadaqa arbejder allerede sammen med andre organisationer og socialministeriet på en samlet plan for at skabe bedre dagtilbud.

Lara Ayoub håber, at ændringer i synet på mænd og kvinders arbejde over de næste mange år også kan skabe politiske forandringer på mange andre punkter.

”Jeg har ikke de færdigskrevne løsninger. Men måske er det nødvendigt at sætte nogle ambitiøse mål og sige, at hvis vi vil have tæt på en 50/50-fordeling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, så må vi til for eksempel at give skattelettelser til dem, der har børn under fem år. Og simpelthen mere ligeløn mellem mænd og kvinder,” siger Lara Ayoub.

Hun nævner også muligheden for fleksible arbejdstider og mere betalt barselsorlov som områder, hvor politikere og arbejdsgivere at sætte ind.

”Alt det vil vi arbejde på, og sideløbende vil vi følge udviklingen i synet på mænd og kvinders arbejde og muligheder og rettigheder ved at gentage det her studie flere gange over de næste år. Det her var første skridt, og det bliver virkelig spændende at følge.”