Her kan du få mere at vide om institutionen KVINFO og de rammer vi arbejder indenfor.

KVINFOs organisation

KVINFO blev oprettet som selvejende institution under Kulturministeriet i 1987

 • Den daglige ledelse varetages af direktør Henriette Laursen.
 • Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse med Camilla Hersom som bestyrelsesleder.
  Se bestyrelsens øvrige medlemmer

KVINFO har disse arbejdsområder:

Der er ca. 20 ansatte. KVINFOs aktiviteter varetages på følgende arbejdsområder:

 • Afdelingen for Køn og Etnicitet (Mentornetværket)
 • MENA-afdelingen – Mellemøsten og Nordafrika
 • Vidensafdelingen
 • Sekretariatet
 • Kommunikation

Vedtægter og lovgivning

KVINFOs rolle og opgaver har frem til 2013 været fastlagt i en rammeaftale mellem det daværende Styrelsen for Bibliotek og Medier. KVINFO har ikke længere en rammeaftale med Kulturstyrelsen og baggrunden er, at styrelsen som udgangspunkt ikke indgår rammeaftaler med institutioner, der får et driftstilskud på under 10 mio. kr.

KVINFO har som selvejende institution med egen bestyrelse vedtægter, der er godkendt af Kulturministeriet for institutionens virksomhed.

KVINFO er endvidere underlagt Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, og hertil bekendtgørelse af samme navn og endelig vejledning om God ledelse i selvejende institutioner.

Vedtægter for den selvejende institution KVINFO

Navn og hjemsted

§ 1
KVINFO er et videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed, og er en selvejende institution.

KVINFOs hjemsted er København.

Formål

§ 2

KVINFOs mission er på et vidensbaseret grundlag at kvalificere debat og fremme ligestilling i en aktuel kontekst gennem formidling, partnerskaber og innovative projekter – nationalt og internationalt. Det betyder, at KVINFO

• formidler og stiller forskning og viden til rådighed for en bredt interesseret offentlighed
• formidler den kvindehistoriske kulturarv i digital form
• tager initiativ til og understøtter projekter, der har til formål at udvikle og facilitere ligestillingsprocesser og ligestillingsværktøjer både nationalt og internationalt

Ledelse

§ 3
KVINFOs øverste ledelse er bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af direktøren.
stk. 2. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

 1. En repræsentant udpeget af DIIS for at sikre kompetencer indenfor internationalt samarbejde
 2. To repræsentanter udpeget af Rektorkollegiet
 3. En repræsentant udpeget for Forskningsstyrelsen
 4. En repræsentant for kvindeorganisationerne, udpeget af Kvinderådet
 5. En repræsentant for medarbejderne på KVINFO
 6. En repræsentant for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

stk. 3. Den udpegende institution indstiller tillige en suppleant. Hvis repræsentanten er forhindret i at møde, deltager suppleanten i mødet.
Valg og konstituering af bestyrelsen

§ 4
Bestyrelsesmedlemmers valgperiode er fire år med mulighed for genudpegning i yderligere én fire-års periode. Senest tre måneder før udløbet af et bestyrelsesmedlems valgperiode spørges den udpegende institution, hvem den ønsker sig repræsenteret af i den følgende periode.
Stk. 2. Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer beder bestyrelsen de relevante institutioner om at indstille to kandidater, én af hvert køn. Indstillingen behandles af bestyrelseslederen og direktøren, der sammen beslutter, hvilken af de to kandidater, der indtræder i KVINFOs bestyrelse. I tilfælde af uenighed mellem bestyrelsesleder og direktør, træffer bestyrelsen afgørelsen. Den kandidat, der ikke indtræder som medlem, indtræder som suppleant.
Stk. 3. Bestyrelsen udpeger en bestyrelsesleder af sin midte.
Stk. 4. Bestyrelsen kan vælge selv at supplere bestyrelsen med ét ekstra medlem, såfremt der er behov for supplerende kompetencer eller kapacitet. Supplerende medlemmer kan maksimalt indlemmes i bestyrelsen for 12 md. ad gangen, men kan fornys op til 4 år i alt. Enhver beslutning om indlemmelse, fornyelse eller evt. aflønning af et supplerende bestyrelsesmedlem kræver at mindst 2/3 af de ordinære medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Det supplerende medlem har i øvrigt samme rettigheder, ansvar og forpligtelser som ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens opgaver og beslutningsdygtighed

§ 5
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionen. Bestyrelsen ansætter direktøren og fastsætter de overordnede retningslinjer for KVINFOs drift. Bestyrelsen godkender det årlige budget og årsregnskab og revisionsprotokollat, samt vælger revisor. Bestyrelsen fører tilsyn med institutionen.
stk. 2. Bestyrelsen godkender væsentlige ændringer, herunder nye større aktiviteter og tiltag på KVINFO.
stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer inklusive bestyrelseslederen eller vicelederen er til stede. Med mindre vedtægterne bestemmer andet, træffer bestyrelsen beslutning ved simpelt flertal, og bestyrelseslederens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
Finansiering og tegningsret

§ 6
KVINFOs drift finansieres bl.a. ved offentlige tilskud, fondstilskud, donationer og indtægtsgivende virksomhed.
KVINFO tegnes af bestyrelseslederen og direktøren i forening, bortset fra dispositioner i den daglige administration, der varetages af direktøren.

Regnskab og budget

§ 7
Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Det reviderede årsregnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse på bestyrelsens møde i foråret.
stk. 2. Delregnskaber godkendes endeligt af den/de relevante tilskudsydere
stk. 3. Bestyrelsen godkender på bestyrelsens møde i efteråret det samlede budget for det kommende år for institutionens drift og aktiviteter.

Vedtægtsændringer

§ 8
Bestyrelsen kan foretage ændringer i vedtægterne. Til en beslutning om ændring af vedtægterne kræves et flertal på mindst 6 bestyrelses-medlemmer stemmer for, og at vedtægtsændringen godkendes af Civilstyrelsen jf. lov om fonde og visse foreninger.

Opløsning

§ 9
Bestyrelsen kan beslutte at opløse institutionen. Til opløsning af institutionen kræves et flertal på mindst 6 af bestyrelsens medlemmer, der stemmer for, og at Civilstyrelsen godkender beslutningen om opløsning.
stk. 2. Ved opløsning af institutionen foretages en opgørelse af aktiver og passiver, hvorefter KVINFO træffer afgørelse om, hvorledes der skal disponeres over de således opgjorte værdier.

Ikrafttræden

§ 10
Seneste vedtægtsændring er besluttet af bestyrelsen på bestyrelsesmøde 22. januar 2018.